پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت پذیری، تحلیل واریانس، تحلیل داده

برابری، صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد. در نتیجه، تمامی برنامههای درسی و آموزشی مؤسسات آموزشی برای کودکان، جوانان و سالمندان باید در جهت ارتقاء عزت نفس افراد، آگاهی اجتماعی و ایجاد توانایی شرکت در تمامی سطوح جامعهی جهانی…

حقوق و تکالیف

ذکر می کنیم.۱ـ در تمکین، برخی فقها چنین نظر داده اند که زن در صورتی مستحق نفقه است که آمادگی بر استمتاع مرد در هر زمان، هر مکان و هر گونه را داشته بلکه آن را به زبان اعلام دارد.اگر…

مقایسه میانگین‌ها

(گرم) ۱۰۰ × = درصد وزن اندام وزن زنده (گرم) چربی جدا شده از سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد به طور دقیق تخلیه و توزین شد. پس از تقسیم وزن چربی به وزن بدن و ضرب آن در عدد…

دانشگاه علوم پزشکی

ی در این مرکز ۴/۵۳ سال بود که ۹/۵۳ درصد آنها زنان بوده اند. میانگین بیماران پذیرفته شده (۳۴_+۹/۲۱ درصد) دچار سکته مغزی و ۷/۳۳_+۳/۲۴ درصد دچار مشکلات ارتوپدی بودند. در ارتباط با بررسی پوست و بررسی وجود عوامل خطر…

سرمایه انسانی

نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.نجمی ،نگین۱(۱۳۸۵)، نقش و تاثیر سرمایه انسانی بر روی رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران…

سرمایه انسانی

ایجاد ویژگی های متمایز کننده در درون سازمان است. بنابراین برای دستیابی به چنین هدفی، سازمانها سیستم های منابع انسانی مبتنی بر تعهد را درون خود استقرار می دهند.۴-سرمایه انسانی الزامیسرمایه انسانی الزامی گرچه ارزش آفرین است ولی منحصر به…

سرمایه انسانی

تابستان ۱۳۹۰ Islamic Azad University Arak Branch Faculty of Management-Department of Accounting ((M.A)) Thesis Subject:Investigation of relation between the value of Human capital with productivity, profitability and the Stockmarket valueon Tehran Stock Exchange companies Thesis Advisor:Z .Hajha Ph.D. Consulted by:P.Ghafari…

رهبری تحول آفرین

ازمؤلّفه‌های هوش معنوی، که در ضمن مطالعات اولیه در منابع دینی شناسایی شده عبارت است از: ۱. مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ ۲. تشخیص و دریافت پیام‌های معنوی از پدیده‌ها و اتفاقات؛ ۳. سؤال و دریافت جواب معنوی درباره‌…

بازده غیر عادی

گرفته شده است و درجه آزادی به صورت df= n-2 محاسبه می گردد نمودار این آزمون به صورت زیر می باشد:نمودار (۴) تعریف و محاسبه آماره آزمون:آماره آزمون اگر از نوع باشد به صورت زیر تعریف خواهد شد: (۴-۳) یا…