ژانویه 26, 2021

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 52

تعداد برگ بالاي بلال X11 عملکرد دانه کنسروي   نتيجه گيري نتايج حاصل از بررسي ترکيبات هيبريد نشان داد که ترکيب Merit ×Harvestgold به عنوان …

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 51

ژنوتيپ Harvestgold × Merit در نزديک ترين فاصله از مرکز دواير قرار گرفته است که نشان ميدهد ژنوتيپ ذکر شده بهترين ژنوتيپ از نظر ثبات …