ژانویه 24, 2021

دسترسي به منابع مقالات : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکار گیری روایات- قسمت ۳

مولف درتفسیر المیزان آورده است،که کلمه”رحب” به معنای وسعت در مقابل ضیق است.[۷۹]راغب در مفردات آورده است، که”رحب” به معنای فراخی جا ومکان است، ومرحباً …

پژوهش – بررسی تاریخی فقه و فقهای امامیه از قرن اول تا دوازدهم ۹۴- …

۲٫۳٫مقالات۱-پیشنهادی در ادوار تحولات فقه امامیهنویسندۀ مقاله حبیب الله عظیمی‌است، مقاله در فصلنامۀ الهیات و معارف اسلامی(مطالعات اسلامی)، شمارۀ ۵۷، صص۱۲۵-۱۵۶، سال ۱۳۸۱به چاپ رسیده …