ژانویه 21, 2021

جستجوی مقالات فارسی – مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی- قسمت ۲

کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمهمسائل مکان یابی- تخصیص[۱] شامل استقرار مجموعه ای از تسهیلات جدید[۲] در بین تسهیلات موجود و تخصیص تسهیلات موجود به تسهیلات جدید است بصورتی …