برچسب: مقاله مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طبق دیدگاه سپرده گذار چالش اصلی مدیران و نظریه پردازان، درک چگونگی بهبود بخشیدن به رابطه سپرده گذار با شرکت با تحویل مزایا... متن کامل

Continue reading

زمینه های انجام مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مأخذ(سرتو، 2000: 55).چنانچه توقعاتی که از سازمان ها برای ذی نفعان پدیده آمده با اقداماتی که سازمان معمول می دارد متناسب نباشد ،... متن کامل

Continue reading

مبانی فلسفی دیدگاه های مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ارزش های محیطی مردم کنترلی بر روی محیط شان ندارند. مردم می توانند محیط را کنترل نمایند. محیط باید برای زندگی بهتر همه نسل ها... متن کامل

Continue reading