ژانویه 23, 2021

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات …

۴-۹ . تفسیر جدول آنووا سطح تحصیلات و تعهد ارتباطی…………………………………………………………..۷۸۴-۱۰ . تفسیر توصیفی جدول همبستگی سن و بسته بندی…………………………………………………………..۸۰۴-۱۱ . تفسیر توصیفی آزمون تی برای …