ژانویه 20, 2021

مقاله دانشگاهی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

جمشیدی، ع، تیموری، م، جمشیدی، م، سرابی، س. ۱۳۸۹٫ بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول …

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۵۶

رفتارهای گذشته کل میانگین: ۲/۹۸ انحراف معیار: ۸۱۱/۰ بیشیه: ۵ کمینه: ۱ میانگین دامنه ۵-۰۲۱-۲-۴ رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفاتجدول ۲۱-۴ رفتار آینده بکارگیری …