ژانویه 19, 2021

سایت مقالات فارسی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

طبق جدول ۳۳-۴ به منظور بررسی عوامل موثر بر نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات از رگرسیون سلسله مراتبی[۲۸] در دو مرحله استفاده شد. در مرحله اول …