ژانویه 20, 2021

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید …

چورتارس و نویکوکریس[۶۴] (۲۰۱۵) به بررسی تاثیر سیاست پولی بر بازار سهام در شرایط هدف گذاری تورم پرداخته اند. آنان در این پژوهش اطلاعات بازار سهام انگلستان …

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

ضریب تعیین () ۲۷٫۷۰۴۱۰۰۰۰/۰ آمارهمعناداری آماره ۰٫۸۷۵۴۲۷ تعدیل شده ضریب تعیین، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده بر اساس مجموعه ای از داده‌ها را مورد …