ژانویه 21, 2021

مقاله علمی با منبع : روش شناسی مجمع البحرین طریحی در بکار گیری روایات

روایاتی هستند،که درصدد تفسیرآیه نیستند،بلکه کلام وسخنان حکمت آمیزمعصوم هستند،که درموارد مختلف آنان برای مخاطبین خود بیان داشته اند.فصل دوماحادیث غیر تفسیریفصل دوم:احادیث غیرتفسیریدراین فصل …