ژانویه 16, 2021

مقاله دانشگاهی – بررسی رابطه میان بسته بندی و رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی محصولات …

د:خدماتو:در دسترس بودنجامعهالف:خانوادهب:گروههای مرجعج:طبقات اجتماعیخطوط پیوسته نشانه جریان یافتن اطلاعات و خطوط نقطه چین نشانه برگشت اطلاعات می باشد.(نبی زاده،۱۳۷۳)۲-۱۷٫ مروری بر ادبیات رفتار مصرف …