مدیریت مشارکتی:

مفهوم مشارکت: کوتن و ولراث اظهار می کنند که تعریف مشارکت امر مشکلی است ، زیرا این اصطلاح معنی یکسانی در بین فرهنگ های مختلف و در بین سیستم های روابط کار ندارد. به عبارت دیگر مشارکت در تصمیم گیری…