ژانویه 26, 2021

بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

نسبت بدهی ۰٫۷۸۵۴۷۳- ۶٫۱۷۵۹۲۴- ۰٫۰۰۰۰ بازده دارایی ها ۰٫۷۴۱۸۵۶ ۲٫۲۷۴۵۶ ۰٫۰۱۴۲ ۱٫۸۹۵۳۰۴ آماره دوربین- واتسون ۰٫۷۸۲۲۷۱ ضریب تعیین () ۱۰٫۰۶۰۰۱۰۰۰/۰ آمارهمعناداری آماره ۰٫۷۰۴۵۱۰ تعدیل شده …

تحقیق دانشگاهی – بررسی تاثیر اعتبارات خرد شعب بانک ملت بر میزان اشتغال زایی در استان …

ضریب تعیین () ۲۷٫۷۰۴۱۰۰۰۰/۰ آمارهمعناداری آماره ۰٫۸۷۵۴۲۷ تعدیل شده ضریب تعیین، مناسب بودن خط رگرسیون برازش شده بر اساس مجموعه ای از داده‌ها را مورد …