تاثیرات و پیامدهای سلامت سازمانی

تاثیرات و پیامدهای سلامت سازمانی با توجه به ارتباط احتمالی دوسویه بین اثربخشی سازمان با سلامتی جو سازمان، به نظر می‌رسد فهم سلامت یک سازمان میتواند ما را در گزینش روش‌های مدیریتی مناسب برای اثربخش تر ساختن آن یاری کند…

دوازده راهکار برای افزایش تعهد سازمانی

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمانها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از راهکارهای مهم برای…

عوامل و موانع موثر بر نوآوری سازمانی

عوامل و موانع موثر بر نوآوری سازمانی جهت ایجاد خلاقیت و نوآوری پایدار در سازمان­ها، معمولا یکسری عوامل به عنوان عوامل تسهیل کننده نوآوری و یکسری عوامل به عنوان موانع موثر در نوآوری عمل می­کنند که مدیران و کارکنان می­توانند…

رویکردهای توانمند سازی از منظر روانشناسی

رویکردهای توانمند سازی کوین و اسپریتزر (1997) به نقل از (عبدالهی و نوه ابراهیم،1386) با مطالعه میدانی در سطح مدیران میانی شرکت‌های پیشتاز، دو رویکرد متفاوت برای توانمند سازی تشخیص داده‌اند: رویکرد مکانیکی[1] و رویکرد ارگانیکی[2] 2-1-11-رویکرد مکانیکی بر اساس…

سرمایه انسانی

نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.نجمی ،نگین۱(۱۳۸۵)، نقش و تاثیر سرمایه انسانی بر روی رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران…

سرمایه انسانی

ایجاد ویژگی های متمایز کننده در درون سازمان است. بنابراین برای دستیابی به چنین هدفی، سازمانها سیستم های منابع انسانی مبتنی بر تعهد را درون خود استقرار می دهند.۴-سرمایه انسانی الزامیسرمایه انسانی الزامی گرچه ارزش آفرین است ولی منحصر به…

سرمایه انسانی

تابستان ۱۳۹۰ Islamic Azad University Arak Branch Faculty of Management-Department of Accounting ((M.A)) Thesis Subject:Investigation of relation between the value of Human capital with productivity, profitability and the Stockmarket valueon Tehran Stock Exchange companies Thesis Advisor:Z .Hajha Ph.D. Consulted by:P.Ghafari…

رهبری تحول آفرین

ازمؤلّفه‌های هوش معنوی، که در ضمن مطالعات اولیه در منابع دینی شناسایی شده عبارت است از: ۱. مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ ۲. تشخیص و دریافت پیام‌های معنوی از پدیده‌ها و اتفاقات؛ ۳. سؤال و دریافت جواب معنوی درباره‌…

تئوری های رفتاری

خود را با آن تطبیق می دهند قابلیت رهبر شدن را دارند. در نتیجه،‏ تمامی یافته های اخیر که در مدت بیش از نیم قرن صورت پذیرفته است حاکی از این است که برخی از این تئوری ها می توانند…