سرمایه انسانی

ایجاد ویژگی های متمایز کننده در درون سازمان است. بنابراین برای دستیابی به چنین هدفی، سازمانها سیستم های منابع انسانی مبتنی بر تعهد را درون خود استقرار می دهند.۴-سرمایه انسانی الزامیسرمایه انسانی الزامی گرچه ارزش آفرین است ولی منحصر به…

سرمایه انسانی

موجود در یک سازمان است. ارزش جای گزینی در این روش شامل اقلامی به شرح زیر است: الف) هزینه های استخدام افراد جدید برای مشاغل موجود ب) هزینه های آموزش افراد جدید ج) هزینه ی انتقال یا اخراج فرد شاغل…

سرمایه انسانی

تابستان ۱۳۹۰ Islamic Azad University Arak Branch Faculty of Management-Department of Accounting ((M.A)) Thesis Subject:Investigation of relation between the value of Human capital with productivity, profitability and the Stockmarket valueon Tehran Stock Exchange companies Thesis Advisor:Z .Hajha Ph.D. Consulted by:P.Ghafari…

رهبری تحول آفرین

ازمؤلّفه‌های هوش معنوی، که در ضمن مطالعات اولیه در منابع دینی شناسایی شده عبارت است از: ۱. مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ ۲. تشخیص و دریافت پیام‌های معنوی از پدیده‌ها و اتفاقات؛ ۳. سؤال و دریافت جواب معنوی درباره‌…

بازده غیر عادی

ی بازده سهام نیز افزایش می یابد. بررسی معادلات رگرسیون نسان دهنده اثر کششی اندک تغییر در عایدی هر سهم پیش بینی شده روی تغییرات بازده سهام است. بدین ترتیب حتی علی رغم وجود رابطه میان این دو متغیر و…

بازده مورد انتظار

که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.برای محاسبه پارامترهای مدل برای هر شرکت مدل زیر برآورد می گردد:(۱۷-۲) بازده ماهانه شرکت برای مدت ۳۶ ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و مدل رگرسیون…

ضریب واکنش سود

تداوم روند سودآوری: هر چه قدر اخبار خوب یا بد در سود سال جاری، در سالهای آینده نیز پایدار باشد، انتظار داریم ضریب واکنش سود آن شرکت بالا باشد لذا اگر اخبار خوب GN سال جاری ناشی از معرفی موفقیت…

ضریب واکنش سود

ن برای شرکت های با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا توسط هالیوال ، لی فارقر ،۱۹۹۱، گزارش شده است. تداوم روند سودآوری: هر چه قدر اخبار خوب یا بد در سود سال جاری، در سالهای آینده نیز پایدار…

ضریب واکنش سود

By:Seyed Moosa Mohamadi Autumn 2010 دانشگاه آزاد اسلامیواحد اراکدانشکده مدیریت، گروه حسبداریپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان:بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود نگارش:سید موسی محمدیپاییز ۱۳۸۹ هیأت داوران: استاد راهنما: دکتر مجید زنجیر…

طرحواره درمانی چیست و در درمان چه اختلالاتی کاربرد دارد؟

طرحواره درمانی چیست؟ طرح واره درمانی نوع جدید از روان‌درمانی است که برای کمک به کسانی طراحی شده، که دچار اختلالات شخصیتی‌اند و دریافته‌اند که قالب‌های دیگر روان‌درمانی برایشان کارساز نبوده است. تمرکز طرحواره درمانی بیشتر روی درک آنچه موجودیت ما…