مؤلفه¬های رهبری تحول¬گرا

تا حدی، مؤلفه­های رهبری تحول­گرا چه به لحاظ مفهوم­سازی و چه به لحاظ اندازه­گیری رهبری تحول­گرا پالایش، بهسازی و مجزا شده­اند. به لحاظ مفهومی، در رهبری کاریزماتیک، پیروان به­دنبال همانندسازی و یگانگی با رهبر خود هستند. رهبر به پیروان خود…