دسته بندی ارزش های بدنی از دیدگاه نیازهای اجتماعی

.آمادگی جسمانی در پرتو گسترش ابزارهای رسانه ای و مطالعاتی که از این طریق پیرامون ورزش در عصرجدید انجام شده است، امروزه، آمادگی جسمانی، مفهومی مأنوس و شناخته شده است و آن را می توان چنین تعریف کرد: «حالتی نسبی…

تئوری شناختی اجتماعی

به اعتقاد بندورا، آموزش و فراگیری رفتارهای جدید در انسان، بیشتر از آن که از طریق یادگیری مستقیم و کلاسیک رخ دهد، از طریق الگوسازی از روی رفتارهای دیگران رخ می‌دهد. این باور که انسان ها از راه مشاهده ی…

رشد اجتماعی دردوره نوجوانی و  صلاحیتهایی که نوجوانان باید بدان دست یابند

.  رشد اجتماعی دردوره نوجوانی پیشرفت جامعه ورشد انسانها، به کارآمدی آموزش وپرورش آن جامعه بستگی دارد. آموزش و پرورش(و پژوهشهای مربوط به آن) نیز زمانی مفید خواهد بود که با نیازها وتوانایی های یادگیرنده منطبق باشد. برای نیل به…

منش ها و شیوه های تربیت والدین و رفتار کودکان

منش[1] والدین و رفتار کودکان شخصیت کودک همیشه به رنگ محیط عاطفی خانواده در می‌آید. با این که، این حقیقت بدیهی و آشکار است، با این حال چندی بیش نیست که ما به رابطه‌ی موجود بین منش والدین و رفتارکودک…