ژانویه 26, 2021

بررسي امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسی

  دانشگاه آزاد اسلاميواحد دامغانپايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي کشاورزي- علوم و صنايع غذاي– شیمی مواد غذاییموضوعبررسي امکان اصلاح نشاسته با کمک میدانهای الکتریکی پالسیاستاد …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 19

Local ↑ Global ↑ Local Min & Local Max ↑ Multi-Objective Particle Swarm Optimization Algorithm ↑ Particle Swarm Optimization of Medium Voltage ↑ Master Cluster Head ↑ Vice Cluster Head ↑ Particle …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 18

Distributed algorithm ↑ Smart dust particles ↑ Multi-hop ↑ multipath-based ↑ query-based ↑ negotiation-based ↑ QoS-based ↑ coherent-based ↑ ‌ proactive ↑ reactive ↑ hybrid ↑ Sensor Protocols for Information via Negotiation ↑ Metadata ↑ Resource_ Adaption ↑ ADV …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 16

شکل ‏4‑4: تعداد گره­های فعال در شبکه بعد از 200 ثانیه شبیه­سازیدر شکل 4-4 می­بینیم که در حجم ترافیک­های 12 و 14 و 16 پیغام …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 15

دور زمانی الگوریتم در شبکه 5 ثانیه فاز اول 0.2 ثانیه فاز دوم 1.8 ثانیه فاز سوم 0.5 ثانیه فاز چهارم 2.5 ثانیه طول صف …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 14

At(300,300) برد رادیویی سنسور 115 متر توان مصرفی ارسال در خوشه j0.00015932 توان مصرفی دریافت j0.0000056 توان مصرفی ارسال با حداکثر برد j1.958887 توان مصرفی …