برون سپاری با رویکرد بهره وری در سازمان ها

13 برون سپاری با رویکرد بهره وری سازمان ها برای دستیابی به بهره وری باید تعدادی از فرآیند های خود را برون سپاری کنند. بهره وری از دو جزء اصلی«کارایی» و «اثربخشی» تشکیل می شود که سنجش هر... متن کامل

Continue reading