ژانویه 26, 2021

جستجوی مقالات فارسی – مساله مکان یابی تخصیص تسهیلات و انبار مرکزی با تقاضای برنولی- قسمت ۲

کلیات تحقیق ۱-۱ مقدمهمسائل مکان یابی- تخصیص[۱] شامل استقرار مجموعه ای از تسهیلات جدید[۲] در بین تسهیلات موجود و تخصیص تسهیلات موجود به تسهیلات جدید است بصورتی …

مقاله دانشگاهی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

جمشیدی، ع، تیموری، م، جمشیدی، م، سرابی، س. ۱۳۸۹٫ بررسی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاشت برنج مطالعه موردی: شهرستان شیروان و چرداول …

سایت مقالات فارسی – بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- …

طبق جدول ۳۳-۴ به منظور بررسی عوامل موثر بر نیت بکارگیری مدیریت تلفیقی آفات از رگرسیون سلسله مراتبی[۲۸] در دو مرحله استفاده شد. در مرحله اول …

بررسی نگرش، نیت و رفتار خیارکاران استان لرستان نسبت به مدیریت تلفیقی آفات- قسمت ۵۶

رفتارهای گذشته کل میانگین: ۲/۹۸ انحراف معیار: ۸۱۱/۰ بیشیه: ۵ کمینه: ۱ میانگین دامنه ۵-۰۲۱-۲-۴ رفتار آینده بکارگیری مدیریت تلفیقی آفاتجدول ۲۱-۴ رفتار آینده بکارگیری …