تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

۱۱ ۱۳۹۰ ۵۲۸٫۴۳ ۱۲ ۱۳۹۱ ۵۰۲٫۷۳ ۱۳ ۱۳۹۲ ۳۶۸٫۹ در صورتی که محور افقی مقاطع زمانی سالانه و محور عمودی تولید ناخالص داخلی قرار داده

Read More

Share

متن کامل – تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و …

۵ تولید ناخالص داخلی X5 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶ نرخ ارز X6 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهار) نرم افزارها :در انجام این

Read More

Share

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی …

۲٫۶۲ ۹٫۴۴ ۴٫۲۵ شاخص بورس ۲۲ ۱۶۴۲۷ ۱۴۲۳۱ ۸۷۳۹۶ ۲۵۴ بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره۲-۴ در ارتباط با توصیف یافته ها ملاحظه می

Read More

Share

پژوهش – تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی …

۲۰۱۴ چان بازده و سیاست پولی از مدل کوتلر شوک های پولی در کشورهای فروشنده نفت تاثیر بیشتری روی بازده بازار سهام دارند. ۲۰۱۵ چورتارس

Read More

Share

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی …

با عنایت به مطالعه کلیت نظام اقتصادی ایران به عنوان یک پدیده کلان و در نتیجه تعریف جامعه آماری به عنوان مقاطع زمانی سالانه در

Read More

Share

تعیین رابطه بین رفتارهای دوره‌ای شاخص‌های بازار سهام در بخش صنعت، خدمات و مالی در تولید …

چورتارس و نویکوکریس[۶۴] (۲۰۱۵) به بررسی تاثیر سیاست پولی بر بازار سهام در شرایط هدف گذاری تورم پرداخته اند. آنان در این پژوهش اطلاعات بازار سهام انگلستان

Read More

Share