دسته: بهترین ها

رابطه میان وفاداری مشتری و سودآوری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} (راولی و داوز، 2000: 315)وفاداری پنهان حالتی است که مصرف‌کننده به عرضه‌کننده شدیدا̋ وابسته باشد، اما این وابستگی ممکن است با... متن کامل

Continue reading

تفاوت های اساسی بین کالا و خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} ج) بر اساس اهداف ارائه کننده خدمات: اهداف ارائه کننده خدمات می‌تواند انتفاعی یا غیر انتفاعی باشد و مالکیت آن خصوصی یا عمومی... متن کامل

Continue reading

ظهور گرایش بازاریابی اجتماعی و بازاریابی سبز

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} موفقیت شرکت ها بر پایه این امر است که استراتژی آنها بتواند بین قابلیت های درونی سازمان و فرصت های بیرونی آن به نحوی هماهنگی... متن کامل

Continue reading

بازاریابی سبز در سه سطح توسط شرکت ها انجام می شود

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} مصرف کنندگان سبز: مصرف کنندگان سبز افرادی هستند که در مورد محیط طبیعی نگرانند و خرید و رفتارهای مصرفی شان را به منظور حمایت... متن کامل

Continue reading

استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} آموزش مدیران آموزش کارگزاران، به منظور شناخت مسئولیت های اجتماعی از گام های اساسی و مؤثر زمینه انجام مسئولیت های اجتماعی... متن کامل

Continue reading