دسته: بهترین ها

پایان نامه درباره عوامل مؤثر بر عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} 3. سطوح بالاتری از محرک صادراتی اثر گذار (انفعالی) به طور مستقیم (معکوس) با عملکرد بازاریابی صادراتی آن شرکت ارتباط دارد. 4.... متن کامل

Continue reading

مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت خدمات

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} طبق دیدگاه سپرده گذار چالش اصلی مدیران و نظریه پردازان، درک چگونگی بهبود بخشیدن به رابطه سپرده گذار با شرکت با تحویل مزایا... متن کامل

Continue reading

مسئولیت اجتماعی شرکت در صنعت بانکداری

.estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E2EFE !important} آشنایی با بانک ملت ایرانبانک ملت به موجب مصوبه‌ی مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومی بانک‌ها از ادغام بانک‌‌های تهران، داریوش،... متن کامل

Continue reading