منبع تحقیق درمورد جبران خسارت، مطالبه خسارت، سازمان ملل

چکیدهب- درکنوانسیون تغییرات اقلیمی و پروتکل کیوتوتهیه و ارائه فهرست و میزان انتشار گازهای گلخانه ای؛ تهیه و تدوین یک برنامه ملی شامل موارد زیر: 1- وضع مقرراتی برای کاهش تغییرات اقلیمی؛2- وضع مقرراتی برای توسعه و انتقال فناوری های…

پایان نامه با کلید واژه های دوره ابتدایی، سطح تحصیلات، برنامه درسی

مقدار p-value های بدست آمـده میتوان نتیجه گرفت که آزمون در سطح 0.05 هم در مورد کارشناسان و هم در مورد معلمان معنادار میباشد. بنابراین بین دیدگاه کارشناسان با سطح تحصیلات مختلف، در مورد میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری…

پایان نامه با کلید واژه های مسئولیت پذیری، تحلیل واریانس، تحلیل داده

برابری، صلح و تصور حقوق بشر جهانی دارد. در نتیجه، تمامی برنامههای درسی و آموزشی مؤسسات آموزشی برای کودکان، جوانان و سالمندان باید در جهت ارتقاء عزت نفس افراد، آگاهی اجتماعی و ایجاد توانایی شرکت در تمامی سطوح جامعهی جهانی…

پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، دوره ابتدایی، سازمان ملل

مدرسه باید مکانی برای آموزش و پرورش صلح و مفاهمه باشد (ریردون،1982) زیرا کودکان و نوجوانان امروز، رهبران و تصمیمگیرندگان فردای جامعه هستند و هرگونه تلاش برای ایجاد باور عمیق نسبت به صلح و ضرورت احترام به خود، دیگران و…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، منابع محدود

روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با مردم و افکار عمومی‌می‌تواند به توسعه مطبوعات بینجامد.23/050هر روزنامه‌نگاری حق دارد کمبودها و نواقص را بزرگ و برجسته کند تا اذهان و افکار عمومی‌دولت و ملت را برای رفع کردن آن بیدار نماید. این کار رسالت‌…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، روزنامه نگاران

انتخابهای آنان میتواند بازتاباننده نگرشهای سردبیران مطبوعات و سایتهای خبری باشد. عدم پایبندی صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انتخاب گویه (کد 48) اول این گروه، یعنی گونه اول، به بیاعتنایی رسانه صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، فلسفه اخلاق، آموزش اخلاق

نمونه در بخش انگلستان ضمن ارائه تجربیات عملی شورای مطبوعات انگلیس، گزارش‌های کارلکوت درباره میزان رعایت و یا عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی مطبوعات این کشور، اصول اخلاق حرفه‌ای، کمیسیون شکایات مطبوعات، نظام‌نامه اخلاقی جان ویکهام آمده است و…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع استقلال عمل

بازرگانی یا آگهی، یکی از این تدبیرهاست. 5- خبر در برابر تبلیغ: درآمیختن همیشگی و گسترده خبر با تبلیغ اگر به یک اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ویرانگری بر محیط‌های رسانه‌ای خواهد گذاشت. اصطلاح تبلیغپنهان80که صاحبنظران و استادان…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع روزنامه نگاران، حسابداران

این بوده است که تبیین کند معیارهای صحیح برای تعیین درست و نادرستِ اخلاقی کدام‌هاست یا چه چیزهایی از جمله در میان خصایل شخصی، حقیقتاً خوب یا خیر است.» (هلمز، 39: 1382) اخلاق کاربردی70 «بخشی از یک بینش کامل به…

منبع پایان نامه ارشد با موضوع زبان اخلاق، انتقال اطلاعات، فلسفه اخلاق

نظر می‌رسد. اما مانند همه نظریه‌ها می‌توان آن را مورد تحلیل منظقی قرار داد، با تحلیل نسبیگرایی فرهنگی در مییابیم که این نظریه آن چنان هم که در ابتدا به نظر می‌رسید موجه نیست. خط مشی نسبیگرایان فرهنگی آن است…