خطاهای انسانی

یا لگاریتم گیری بر مبنای ۱۰ استفاده گردید. در غیر این صورت از آزمون های ناپارامتریک برای برای بررسی معنی دار بودن یا نبودن داده ها استفاده خواهد شد.در این تحقیق جهت مقایسه میانگین ها مابین تیمار های مختلف از…

کشورهای پیشرفته

استفاده غذایی قرار می گیرند. آلگ ها به علت سر شار بودن از مواد معدنی ،ویتامین ها ،هیدروکربن ها و پروتئین ها که در درون سلولها و یا دیواره سلولها وجود دارند،مورد استفاده غذایی انسانها قرار می گیرند.کشت و پرورش…

کودکان و نوجوانان

سرپرستی، فرزندخوانده از نام‌خانوادگی پدرخوانده استفاده خواهد کرد و به همین منظور حکم قطعی سرپرستی طفل از طریق دفتر دادگاه صادرکننده حکم بدوی به اداره ثبت احوال ابلاغ می‌شود تا مفاد حکم در اسناد سجلی زوجین سرپرست وطفل درج و…

کودکان و نوجوان

به این مهم بپردازند. به نظر من در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به طور ماهیتی به موضوع حمایت از کودکان در معرض آسیب نیز پرداخته شده است.     باید توجه داشت براساس ماده ۳ لایحه حمایت از کودک و…

کودکان و نوجوان

موضوع ساقط شود یعنی اصلااین ماده را در قانون نمی آوردند. وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزند خوانده نیست، نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای نگهبان را به زعم خودشان درست کنند، همه چیز…

مقام معظم رهبری

ر خواهد شد.» همچنین به موجب ماده واحده مصوب ۶۲/۸/۱ { قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست}‌، دولت نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان وکودکان بی‌سرپرست، مکلف گردیده است‌.  صدور حکم قطعی سرپرستی و حتی صدور شناسنامه جدید برای…

دیوان عالی کشور

است به عنوان قانون حاکم و صالح ومختار و مورد قبول می باشد .»(۲) ملاحظه می شود که عقاید و نظریات مختلفی در خصوص مورد اظهار شده است و هر کدام از عقاید مذکور که ملاک عمل قرار گیرد ، آثار…

رهبری تحول آفرین

وجود دارد. به عبارتی با افزایش توانایی مقابله و تعامل با مشکلات اساتید، رهبری تحول آفرین آنان نیز کاهش پیدا می کند. و شدت این همبستگی در سطح پایین است. در بین ابعاد رهبری تحول آفرین، بعد رفتارهای آرمانی و…

رهبری تحول آفرین

ازمؤلّفه‌های هوش معنوی، که در ضمن مطالعات اولیه در منابع دینی شناسایی شده عبارت است از: ۱. مشاهده وحدت در ورای کثرت ظاهری؛ ۲. تشخیص و دریافت پیام‌های معنوی از پدیده‌ها و اتفاقات؛ ۳. سؤال و دریافت جواب معنوی درباره‌…

تئوری های رفتاری

خود را با آن تطبیق می دهند قابلیت رهبر شدن را دارند. در نتیجه،‏ تمامی یافته های اخیر که در مدت بیش از نیم قرن صورت پذیرفته است حاکی از این است که برخی از این تئوری ها می توانند…