تجزیه واریانس

……………………………………………………………………………………………………………………………۴۲ فهرست مطالب عنوان صفحه ۳-۳-۲- دما …………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲۳-۳-۳- تهویه ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳۳-۳-۴- رطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………………۴۳۳-۳-۵- آبخوری و دانخوری‌ها ……………………………………………………………………………………………………….۴۳۳-۳-۶- برنامه واکسیناسیون …………………………………………………………………………………………………………….۴۴۳-۴- تیمارهای آزمایشی و بالانس جیره‌ها ………………………………………………………………………………………..۴۵۳-۴-۱- جیره‌های آزمایشی …………………………………………………………………………………………………………….۴۵۳-۴-۲- تیمارها و تکرارهای آزمایشی ………………………………………………………………………………………………۴۷۳-۵- صفات مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………….۴۸۳-۵-۱- اندازه‌گیری خوراک مصرفی…

جیره)

تقدیم به شهیدانی که آفتاب ایثار از مشرق جانشان بردمید وهمسر عزیز و فداکارمودختر نازنینم سارا الهی، تو را دوست می دارم و از تو ممنونم به خاطر هر آنچه که لیاقتش را نداشتم اما سخاوتمندانه به من ارزانی داشتی…

توزیع فراوانی

شده بود. جدول شماره ۲۷: توزیع فراوانی میزان بروز زخم فشاری بر حسب فعالیت بیمار در روز اول بستری نتیجه و نوع آزمونجمعتشکیل زخم فشاریعدم تشکیل زخم فشاری زخم فشاریفعالیتChi-square test(۰.۰۰۰۱(p < درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد ۱۰۰ ۲۹۳۲۵.۹۷۶۷۴.۱۲۱۷محدود به تخت ۱۰۰۵۰۴۲۹۶۴۸محدود به صندلی...

توزیع فراوانی

فمور ۱۰۰۲۲۹۰.۹ ۲۹.۱۲۰ شکستگی دوبل ساق پا جدول فوق نشان می دهد که از ۳۷ بیمار بستری با تشخیص شکستگی فمور، ۱۲ بیمار(۳۲.۴ %) دچار زخم فشاری گردیدند. بیشترین میزان بروز زخم فشاری به ترتیب در بیماران بستری با تشخیص…

دانشگاه علوم پزشکی

ی در این مرکز ۴/۵۳ سال بود که ۹/۵۳ درصد آنها زنان بوده اند. میانگین بیماران پذیرفته شده (۳۴_+۹/۲۱ درصد) دچار سکته مغزی و ۷/۳۳_+۳/۲۴ درصد دچار مشکلات ارتوپدی بودند. در ارتباط با بررسی پوست و بررسی وجود عوامل خطر…

معیار ارزیابی

حساسیت این مقیاس ۱۰۰-۸۳ درصد و ویژگی آن ۷۷-۶۴ درصد است . حد اقل امتیاز این ابزار ۶ و حداکثر آن ۲۳ می باشد. به طوری که امتیاز ۱۵ تا ۱۸ در معرض خطر کم، ۱۴-۱۳ در معرض خطر متوسط،…

سرمایه انسانی

نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.نجمی ،نگین۱(۱۳۸۵)، نقش و تاثیر سرمایه انسانی بر روی رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای ایران مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور صنایع کارخانه ای ایران…

سرمایه انسانی

ایجاد ویژگی های متمایز کننده در درون سازمان است. بنابراین برای دستیابی به چنین هدفی، سازمانها سیستم های منابع انسانی مبتنی بر تعهد را درون خود استقرار می دهند.۴-سرمایه انسانی الزامیسرمایه انسانی الزامی گرچه ارزش آفرین است ولی منحصر به…

سرمایه انسانی

موجود در یک سازمان است. ارزش جای گزینی در این روش شامل اقلامی به شرح زیر است: الف) هزینه های استخدام افراد جدید برای مشاغل موجود ب) هزینه های آموزش افراد جدید ج) هزینه ی انتقال یا اخراج فرد شاغل…

سرمایه انسانی

تابستان ۱۳۹۰ Islamic Azad University Arak Branch Faculty of Management-Department of Accounting ((M.A)) Thesis Subject:Investigation of relation between the value of Human capital with productivity, profitability and the Stockmarket valueon Tehran Stock Exchange companies Thesis Advisor:Z .Hajha Ph.D. Consulted by:P.Ghafari…