ژانویه 26, 2021

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 20

(سانتي متر) طول تاسل(سانتي متر) ارتفاع بوته(سانتي متر) عمق دانه(ميلي متر) تعداد رديف دانه تعداد دانه در رديف قطر ساقه(ميلي متر) ژنوتيپ ها qr18 / …

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 18

قبل از انجام تجزيه واريانس، فرضيات مورد نياز براي تجزيه واريانس (نرمال بودن توزيع داده ها، جمع پذير بودن اثرات عامل ها و…) بررسي گرديد …

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 16

محاسبات منحني استاندارديک منحني کاليبراسيون با استفاده ازمقادير شناخته شده از ساکارز تعريف نماييد که از دامنه 0 تا 75 میکرو گرم (0 تا 3 …