ژانویه 26, 2021

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 12

شکل ‏3‑10: متوسط همسایگی عامل­ها در مدل حرکتی ایستگاه تصادفی[52]این مدل حرکتی را به عنوان نمونه از مدل­های حرکتی پایه­ای معروف به عنوان الگوریتم حرکتی پیاده­سازی …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 11

مراحل الگوریتم الگوریتم به شکلی است که درون خود الگوریتم کوچ پرندگان را برای انتخاب سرخوشه بهینه فراخوانی می­کند. مراحل اجرای الگوریتم در شکل 3-2 …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 10

در مورد سرخوشه یک اصل منطقی وجود دارد که مکان سرخوشه معمولا در وسط اعضای خوشه است، این امر به این دلیل است که به …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 9

(2-6)   (2-7)   (2-8)   (2-9)   (2-10)   در این فرمول­ها  تعداد عضای خوشه،  و  مختصات اقلیدسی اعضای خوشه  انرژی اعضای خوشه و  انرژی ذرات انتخاب شده به …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 8

که w ضریب اینرسی است. نقش w ایجاد تعادل بین جستجوی محلی[75] و جهانی[76] است. بدون آن احتمال گیر افتادن در بهینگی‌های محلی[77] زیاد است.که C1 و C2 پارامترهای شتاب …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 7

پروتکل [60]GAF پروتکل آگاه به انرژی می‌باشد که عمدتاً جهت MANET[61] پیشنهاد شده است، اما همچنین می‌تواند در شبکه‌های حسگر بی‌سیم نیز استفاده شود، زیرا از انرژی …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 6

زمانی که همه‌ی گره‌ها قابلیت یکسانی دارند؛ فرایند انتخاب سرخوشه و ایجاد خوشه به صورت توزیع‌شده، صحیح‌ترین فن در راستای کسب انعطاف‌پذیری بیشتر در مقابل …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 5

هنگامی که یک گره رویدادی را تشخیص می‌دهد آن رویداد به جدولی به نام جدول رویدادها اضافه می‌شود و برای آن رویداد عامل تولید می‌شود …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 4

کاربرد پزشکی:این فناوری در پزشکی نیز کاربردهای متعددی از جمله مراقبت از بیماران و نظارت بر سلامتی آنها از طریق اندازه‌گیری و یا کنترل پارامترهای …

توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بی سیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های هوشمند- قسمت 3

شکل ‏2‑9: ساختار الگوریتم VGA ]44[ 44شکل ‏2‑10: دیاگرام وضعیت‌ها در GAF [46] 46شکل ‏2‑11: خوشه‌بندی [48] 48شکل ‏3‑1: مرکز جمعیت بهترین مکان برای قرار گرفتن سرخوشه[6]. 56شکل …