نویسنده: 92

وظایف اجتماعی هیجان ها از دیدگاه روانشناختی

وظایف اجتماعی هیجان ها علاوه بر وظایف کنارآمدن ،وظایف اجتماعی هم دارند (ایزارد ،1989 ؛کلتنروهایت ،1999، منستید ،1991 )هیجان ها : احساسات مارا به دیگران منتقل می کنند . برنحوه ای که دیگران... متن کامل

Continue reading