ژانویه 26, 2021

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 41

ميزان هتروزيس و هتروبليتيوزيس در ترکيبات اميد بخش (جدول4-3) محاسبه گرديد. براي صفت طول بلال بيشترين و کم ترين هتروزيس مثبت و معني دار به …

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 40

f-n 21/5 a-g 4/18 j-m 4/4 j-o 33/7 h-n 73/38 d-i33 f-m158 ab 86/9 c-h 6/14 a-f 46/37 i-l 64/13 25 اختلاف اعداد هر سطوح که حداقل داراي يک حرف مشترک مي باشند از …

بررسي صفات کمي و کيفي ژنوتيپ هاي ذرت شيرين و فوق شيرين با استفاده از تجزيه باي پلات- قسمت 39

e-l 91/5 a-f 33/19 l-n 23/4 l-o 93/6 k-n 66/30 ab 66/39 g-m154 a-f 67/8 c-h 4/14 a-f 73/38 b-h 46/17 21 e-k 32/6 a-g 2/19 f-l 8/4 h-m8 j-n 33/33 c-h 2/34 j-n 2/144 a-g 42/8 a-e 86/15 a-e 93/39 a-c 94/18 22 a 05/12 …