ژانویه 26, 2021

سایت مقالات فارسی – طراحی سیستم بهای تمام شده مبتنی بر فعالیت در شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور- …

(تعداد پرواز)) (مخابرات(تعداد پرواز)هندلینگ(تعداد مسافر)(تعداد مسافر))*فنی(ارزش اسمی تجهیزات)(تحقیقاتو برنامه ریزیبازرگانی(میانگین موزون قراردادها)تدارکات(مبلغ ریالی خرید خدمات)هدف هزینه (کلیه فرودگاههای کشور)حوزه مدیرعاملحوزه مدیرعامل شرکت که بالاترین مقام …