جیره)

تقدیم

به شهیدانی که آفتاب ایثار از مشرق جانشان بردمید

و
همسر عزیز و فداکارم
و
دختر نازنینم سارا

الهی، تو را دوست می دارم و از تو ممنونم به خاطر هر آنچه که لیاقتش را نداشتم اما سخاوتمندانه به من ارزانی داشتی

اینک که بارقه تفقد و لطف خداوندگار مستوجب اتمام رساله اینجانب جهت اخذ درجه‌ی کارشناسی ارشد گردیده است، ضمن شکر ثنای بی حد به آستان کبریایی حضرتش، خاضعانه دستان مهرانگیز کلیه‌ی عزیزانی را که در تحقق این امر یاریگرم بوده‌اند، به گرمی می فشارم. از استاد فرهیخته و والامقام جناب آقای دکتر طاهر پور که مٍشکات پر فروغ اندیشه و منش و بیانش، چونان سراجی وهاج روشنگر راهم بوده و چگونه زیستن را به من یاد داده است، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. چه ، بی وجود مدد و صحبت ایشان این رساله فعلیت نمی‌یافت.
“حال” اگر یابم دعایش می کنم “جان” اگر خواهد فدایش می‌کنم
هم چنین از استاتید مشاور گرانقدر جناب آقای دکتر نعمتی و جناب آقای دکتر مهرابی و اساتید محترم داور جناب آقای دکتر خطیب‌جو و جناب آقای دکتر فتاحنیا که نظرات ارزنده آنها، اتمام و صحت و دقت این تحقیق را مقرون توفیق نموده است، سپاسگذارم. نیز از جناب آقای مهندس سید غلامرضا موسوی که با آمیزه‌ای از لطف و توانایی و از خود گذشتگی ، دمادم یاری نمود، تشکر می نمایم و تمام خوبی‌ها را برای ایشان آرزومندم. از همکاری کارشناسان محترم و دانشجویان بزرگوار آقایان رضا هوشمند فر، نعمت شاکرمی، جمال دارابپور، ایوب جلیلیان، علی نقی شکری، کریم رنجبر، رضا حیدری‌زادی، خانم‌ها جلیلیان، نجفی، ذوالفقاری، امینی و تمامی کسانی که از آغاز تا فرجام این راه پشتوانه های فکری اینجانب بوده اند، فروتنانه سپاسگزارم.
امید آن که قوه و فعلٍ ذهن و جسمم اطاعت از خدا و خدمت به خلق خدا باشد.

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی مقایسه‌ای اثر جیره‌های حاوی آویشن، گل‌گاو زبان و سینبیوتیک بر عملکرد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون، تعداد سلول‌های خونی و برخی صفات لاشه جوجههای گوشتی انجام شد. این آزمایش در ۶ تیمار با ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۸ قطعه جوجه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این آزمایش از ۱۹۲ جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸ با ۶ جیره آزمایشی شامل ۱- جیره شاهد (بدون ماده افزودنی)، ۲- جیره حاوی ۱/۰ درصد (از ماده خشک جیره) سین‌بیوتیک، ۳- جیره حاوی ۵۰/۰ درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، ۴- جیره حاوی ۷۵/۰ درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن، ۵- جیره حاوی ۵۰/۰ درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان و ۶- جیره حاوی ۷۵/۰ درصد (از ماده خشک جیره) پودر گل‌گاو زبان استفاده شد. نتایج نشان داد که در کل دوره پرورش مواد افزودنی باعث کاهش مصرف خوراک جوجه‌ها در مقایسه با تیمار شاهد شدند (۰۵/۰P). بیشترین میانگین افزایش وزن بدن در پایان دوره مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود که تنها با جیره حاوی ۵۰/۰ درصد (از ماده خشک جیره) پودر آویشن تفاوت معنی دار نشان داد (۰۵/۰P). مواد افزودنی بهطور معنی‌داری ضریب تبدیل خوراک را در مقایسه با گروه شاهد بهبود بخشیدند (۰۵/۰ P). مواد افزودنی بر غلظت گلوکز، HDL و LDL کلسترول سرم جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (۰۵/۰ P). بالاترین غلظت پروتئین سرم مربوط به جوجه‌های تغذیه شده با جیره حاوی سین‌بیوتیک بود (۰۵/۰ P). تیمارهای آزمایشی بر تعداد گلبول‌های قرمز، میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (۰۵/۰ P). تیمارهای آزمایشی بر درصد هتروفیل خون جوجه‌ها اثر معنی‌داری نداشتند (۰۵/۰ P). با توجه به نتایج این آزمایش به نظر می‌رسد که جیره‌های حاوی مواد افزودنی در مقایسه با گروه شاهد اثر مطلوب‌تری بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌ها داشتند.

واژههای کلیدی: آویشن، جوجههای گوشتی، سین‌بیوتیک، گل‌گاو زبان، عملکرد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (مقدمه و هدف)………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
فصل دوم (بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………………..۵
۲-۱- اهمیت صنعت طیور ………………………………………………………………………………………………………………..۶
۲-۱-۱- ارزش غذایی گوشت طیور…………………………………………………………………………………………………….۶
۲-۱-۲- قابلیت هضم و جذب ……………………………………………………………………………………..
…………………….۷
۲-۱-۳ – سرعت رشد ……………………………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۲- دستگاه گوارش طیور ……………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۲-۱- دهان (حفره دهانی- حلقی) …………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۲-۲- مری و چینه‌دان …………………………………………………………………………………………………………………..۸
۲-۲-۳- معده ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲-۳-۱- پیش معده (معده غده‌ای) …………………………………………………………………………………………………۹
۲-۲-۳-۲- سنگدان (معده ماهیچه‌ای) ………………………………………………………………………………………………..۹
۲-۲-۴- روده باریک …………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۲-۵- روده بزرگ ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۲-۶- روده کور ………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۷- کلواک …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۲-۸- طحال ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲-۹- بورس فابرسیوس ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۳- تیموس ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۴- میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش طیور …………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۵- مواد افزودنی در تغذیه طیور …………………………………………………………………………………………………….۱۴
۲-۵-۱- آنتی‌بیوتیک‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۵-۱- ۱- نگرانی‌های ناشی از کاربرد آنتی بیوتیک‌ها ………………………………………………………………………..۱۷
۲-۵-۲- پروبیوتیک‌ها …………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۵-۲-۱- نحوه تأثیر پروبیوتیک‌ها ………………………………………………………………………………………………….۲۰

فهرست مطالب

عنوان صفحه
۲-۵-۳- پری‌بیوتیک‌ها …………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۵-۳-۱- نحوه عمل پری‌بیوتیک‌ها ………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۵-۴- سین بیوتیک …………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۵-۴-۱- اثر سین‌بیوتیک بر عملکرد طیور ……………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۵-۴-۲- اثر سین‌بیوتیک بر بیوشیمی خون ………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۶- گیاهان داروئی …………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۷- آشنایی با گیاه دارویی آویشن ………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۷-۱- آویشن ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۷-۲- سازگاری و مناطق پراکنش ………………………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۷-۳- ترکیبات شیمیای موجود در اسانس ……………………………………………………………………………………….۳۰
۲-۷-۴- مواد شیمیائی موثره و خواص درمانی آویشن ………………………………………………………………………….۳۱
۲-۷-۵- گلدهی و گرد‌افشانی آویشن ……………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۷-۶- رده بندی و گونه‌های آویشن ……………………………………………………………………………………………….۳۳
۲-۷-۷- گونه‌های مهم جنس آویشن در ایران …………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۷-۸- اثر آویشن بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی …………………………………………………………..۳۴
۲-۷-۹- اثر آویشن بر فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون …………………………………………………………………………..۳۵
۲-۸- گل‌گاو زبان ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۲-۸-۱- سازگاری و مناطق پراکنش ………………………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۸-۲- ترکیبات شیمیایی گیاه ………………………………………………………………………………………………………..۳۹
فصل سوم (مواد و روش‌ها……………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۱- مکان آزمایش ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۲- آماده سازی سالن …………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۳- مدیریت جوجه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۳-۳-۱- نور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *