ضریب واکنش سود

By:
Seyed Moosa Mohamadi

Autumn 2010

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسبداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت
بر ضریب واکنش سود

نگارش:
سید موسی محمدی
پاییز ۱۳۸۹

هیأت داوران:
استاد راهنما: دکتر مجید زنجیر دار
استاد مشاور: دکتر حمید رضا قاسمی
استاد داور: دکتر پیمان غفاری
مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
ازدست و زبان که برآید
کز عهده شکرش به در آید
بنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنام? سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . برخود لازم می دانم اززحمات بی دریغ ،تلا ش های بی وقفه وراهنمایی های ارزشمند استاد راهنما ومدیرگروه محترم جناب آقای دکترمجید زنجیردار واستاد مشاوره جناب آقای دکتر حمیدرضا قاسمی وهمچنین ازداورمحترم جناب آقای دکترپیمان غفاری و سرکارخانم فروزان کیوانفر مدیر پژوهش دانشکده مدیریت درراستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم .

تقدیم به :

تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگیم ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است .
و برادر و خواهرم که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند.
باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ بیان مسئله ۶
۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
۴-۱ اهداف تحقیق ۹
۵-۱ چارچوب نظری تحقیق ۹
۶-۱ فرضیه های تحقیق ۱۲
۷-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۵
۲-۲ مبانی نظری تحقیق- بخش اول: ۱۶
۱-۲-۲ سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه: ۱۶
۲-۲-۲ آگاه شدن از واکنش بازار ۱۸
۳-۲-۲-پژوهش بال و براون ۱۹
۴-۲-۲ نتیجه تحقیق بال و براون ۲۰
۵-۲-۲ ضریب واکنش سود ۲۲
۳-۲ بخش دوم- مفاهیم سود و سود غیرمنتظره: ۲۵
۱-۳-۲ مفاهیم سود در حسابداری: ۲۵
۲-۳-۲ روش های پیش بینی سود: ۲۷
۳-۳-۲ مدل باکس- جنکینز: ۲۸
۴-۳-۲ مراحل عملی روش باکس- جنکینز: ۲۸
۵-۳-۲ مدل گام زدن تصادفی: ۲۹
۴-۲ بخش سوم بازده و بازده غیر منتظره ۳۰
۱-۴-۲ بازده ۳۰
۲-۴-۲ روش های محاسبه بازده سهامداران ۳۰
۳-۴-۲ بازده مورد انتظار ۳۴
۴-۴-۲ بازده مورد انتظار پرتفولیو ۳۴
۵-۴-۲ بازده غیرعادی سهام ۳۶
۵-۴-۲ تئوری بازار کارآ ۴۰
۶-۴-۲ تأثیر کارایی: عدم قابلیت پیش بینی ۴۰
۷-۴-۲ نقاط ضعف نظریه بازار کارآ ۴۱
۸-۴-۲ پاسخ نظریه بازار کارآ ۴۱
۹-۴-۲ بازار چطور کارآ می شود؟ ۴۲
۱۰-۴-۲ درجات کارایی ۴۲
۵-۲-بخش چهارم ریسک عدم پرداخت: ۴۳
۱-۵-۲ ماهیت ریسک: ۴۳
۲-۵-۲ ریسک چیست؟ ۴۳
۳-۵-۲ انواع ریسک ۴۴
۴-۵-۲ ریسک عدم پرداخت( نکول) ۴۵
۵-۵-۲ روشهای اندازه گیری ریسک عدم پرداخت: ۴۵
۶-۲بخش پنجم پیشینه تحقیق ۵۰
۱-۶-۲ تحقیقات خارجی ۵۰
۲-۶-۲ تحقیقات داخلی ۶۰
۷-۲ خلاصه فصل ۶۲
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۶۵
۲-۳ روش تحقیق ۶۵
۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری ۶۶
۴-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق: ۶۷
۵-۳ متغیرهای مدل ۶۸
۶-۳ قلمرو تحقیق ۷۲
۷-۳ روش های جمع اوری اطلاعات ۷۳
۸-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۳
۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی ۷۳
۹-۳ اعتبار درونی و برونی پژوهش ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۱
۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۸۱
۳-۴ تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ۸۴
۴-۴ بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: ۸۴
۵- ۴ خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود ۸۵
۱-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: ۸۵
۲-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ۹۰
۳-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ۹۷
۴-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم ۹۹
۵-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم ۱۰۱
۶-۵-۴ تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم ۱۰۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۸
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها ۱۰۹
۱-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی اول ۱۰۹
۲-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی دوم ۱۰۹
۳-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی سوم ۱۱۰
۴-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی چهارم ۱۱۱
۵-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی پنجم ۱۱۱
۶-۲-۵ نتایج فرضیه اصلی ششم ۱۱۲
۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق ۱۱۲
۴-۵ پیشنهادها ۱۱۳
۱-۴-۵ پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش ۱۱۳
۲-۴-۵ پیشنهادهاییبرای پژوهش های آتی ۱۱۳
۵-۵ محدودیت های تحقیق ۱۱۴
پیوست ها
جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری ۱۱۶
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۲۱
منابع لاتین: ۱۲۲
منابع اینترنتی: ۱۲۵
چکیده انگلیسی: ۱۲۶

جدول (۱-۱) نتایج تحقیقات انجام شده در مورد
ضریب واکنش سود ۱۱
جدول( ۱-۲ )عوامل موثر بر ضریب واکنش سود ۲۵
جدول( ۲-۲) ضرایب شاخص Z آلتمن ۴۹
جدول( ۳-۲ )طبقه بندی شرکتها توسط کریستین و رای ۵۶
جدول (۱-۴) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) ۸۲
جدول (۲-۴) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف K-S)) برای متغیر وابسته (بازده غیر عادی انباشته) تحقیق ۸۵
جدول (۳-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو سود غیر منتظره استاندارد شده(UE) و بازده غیر عادی(CAR) ۸۶
جدول(۴-۴) تحلیل واریانس رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۷
جدول (۵-۴) ضرایب معادله رگرسیون برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۸
جدول (۶-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی ۹۱
جدول (۷-۴) : تحلیل واریانس رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی ۹۲
جدول (۸-۴) : ضرایب معادله رگرسیون برای سه متغیرریسک عدم پرداخت، سود غیر منتظره استاندارد شده و بازده غیر عادی ۹۳
جدول( ۹-۴) خلاصه یافته های حاصل از بررسی تاثیر ورود متغیر ریسک عدم پرداخت بر ضرایب آماری فرضیه یک ۹۵
جدول (۱۰-۴) خلاصه نتایج حاصل از فرضیه شماره ۲ ۹۶
جدول (۱۱-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۳ ۹۸
جدول (۱۲-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۴ ۱۰۰

جدول (۱۳-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۵ ۱۰۱
جدول (۱۴-۴) : خلاصه نتایج حاصل از بررسی فرضیه شماره ۵ ۱۰۳
جدول (۱۵-۴) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین همه متغیر های مدل ۱۰۴
جدول(۱۶-۴) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter ۱۰۵

نمودار (۱-۲ ) همبستگی کاملاً منفی ۳۵
نمودار (۲-۲) همبستگی کاملاً مثبت ۳۵
نمودار (۳-۲ ) همبستگی صفر و عدم همبستگی ۳۶
نمودار (۴-۲ ) انواع ریسک ۴۴
نمودار (۱-۳) مدل تحلیلی تحقیق ۶۷
نمودار (۱-۴) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین برای متغیرهای بازده غیر عادی انباشته و سود غیر منتظره ۸۹
نمودار (۲-۴) خط و معادله رگرسیون ۹۰
نمودار (۳-۴) آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون ۹۴

چکیده:
اطلاعات حسابداری برای سرمایه گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند ، بعلاوه میزان و درجه مفید بودن می تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه گیری شوند. یکی از اطلاعاتی که سرمایه گذاران ، تحلیلگران و اعتبار دهندگان به آن اهمیت زیادی می دهند اطلاعاتی است که نشان دهنده توان مالی واحد تجاری و اطمینان نسبی جهت تداوم فعالیت شرکت می باشد. یکی از عواملی که این اطمینان نسبی را با ابهام مواجه می سازد ریسک عدم پرداخت و احتمال ورشکستگی واحد تجاری می باشد. در این پژوهش مفهومی به نام ضریب واکنش سود به عنوان نسبت تاپیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر عادی شرکتها به عنوان معیاری برای تصمیمات منطقی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنند گان مالی مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر ریسک عدم پرداخت به عنوان معیاری از توان مالی شرکتها بر این ضریب واکنش سود مورد مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی تحقیق ۴ سال و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزارSPSS و به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر منفی ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود می باشد.

مقدمه:
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورتهای مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.
اگرچه افراد و گروه های مختلف ، انگیزه های متفاوتی برای تهیه و ارائه اطلاعات دارند، با این حال، چنانچه اطلاعات خبرهای بد باشد ، توجیه لازم برای پنهان کردن و عدم افشای آن وجود خواهد داشت، البته پنهان نگاه داشتن خبرهای بدی که آگاهی نسبی قبلی در مورد آن وجود دارد ، تا حد زیادی بعید به نظر می رسد. پنهان کردن و اختفای اطلاعات سبب می شود تا ارزش خاص اطلاعات افزایش یابد. با تاکید بر ادعای وجود بازندگان بسیار و برندگان اندک در بازار ، می توان علت اصلی اقدامات بازیگران عرصه بازار برای کاهش پنهان کاری و اختفای اطلاعات را درک کرد، اقداماتی که از طریق ایجاد تقاضا برای انتشار عمومی اطلاعات ، معنی دار می شود و ابزاری موثر برای کاهش توزیع مخاطرات سرمایه گذاران
در بازار است. ازجمله اخبار خوب و بد در بازار می توان به اخبار مربوط به وضعیت مالی ، نقدینگی، ریسک و پیش بینی های سود اشاره کرد. از این رو برای شناخت و توضیح علل واکنش های مختلف بازار به اطلاعات سود، مفهومی تحت عنوان ضریب واکنش سود۱مطرح گردید .
طی تحقیقات مختلف رابطه بین ضریب واکنش سود و متغیرهای مالی شرکتها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا ریسک عدم پرداختکه یکی از مهمترین ریسک هایی است که در مورد شرکت ها وجود دارد تاثیری بر ضریب واکنش سود دارد یا خیر؟ بنابر این رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی سودمندی محتوای اطلاعاتی سود از طریق آزمون تاثیر گذاری سود غیر منتظره بر بازده غیر غیر منتظره با تاثیر پذیری از ریسک عدم پرداخت می باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب در مورد سود شرکتها و به طور کلی در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.
اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی۲ نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش بینی ها در اثر دریافت آنها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه تغییری درحجم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *