گیاهان دارویی

می‌شود که دستگاه گوارش زمان بیشتری برای هضم وجذب داشته باشد؛ لذا منجر به کاهش ضریب تبدیل می شود[۱۹۳]. سین بیوتیک(پروبیوتیک و پری بیوتیک) از طریق بهبود تعادل میکربی روده پرنده و افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی و فعال کردن آنزیم‌های هضم کننده باعث افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی غیر قابل هضم و تغییرات مفید در متابولیسم مواد خوراکی و در نتیجه بهبود راندمان خوراک مصرفی می شوند [۴۶ و۶۶]. لذا پرنده از مواد غذایی، بیشترین استفاده را می‌کندکه به رشد و تولید بیشتر می‌انجامد. بلوکواسی و همکاران (۲۰۰۷)، که آویشن را در سطوح ۰، ۱/۰، ۵/۰، ۱درصد به جیره مرغان تخم گذار افزودند گزارش کردند که ضریب تبدیل خوراک و تولید تخم مرغ در سطح ۱/۰و ۵/۰ درصد بهبود پیدا کرد. همچنین تعداد باکتری اشرشیا کلای در مدفوع به طور معنی‌داری کاهش یافت.لوزا و ویلیام(۲۰۰۱) و لانگات (۲۰۰۰) نشان دادند که روغن‌های فرار بر قابلیت هضم اثرات تحریک کنندگی دارند، به شیوه‌ای که این تأثیرات احتمالا از طریق افزایش تولید آنزیم‌های هضمی و بهبود فعالیت کبد می‌باشد[ ۱۹۱ و ۱۱۶]. در مطالعه‌ی دیگر، استفاده از آویشن در سطح۱/ ۰درصددر جیره‌ی جوجه‌های گوشتی باعث کاهش جمعیت باکتری اشرشیا کلی در مقایسه با گروه شاهد شد [۱۶۸]. هرناندز و همکاران (۲۰۰۴)، دریافتند که تأثیر دو عصاره گیاهی شامل عصاره اول پونه کوهی، دارچین و فلفل و عصاره دوم شامل مریم گلی، رزماری و آویشن را در جیرهی جوجه‌های گوشتی بر عملکرد جوجههای گوشتی، اثر معنیداری بر مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک در کل دوره پرورش نداشت [۹۷]. مهم‌ترین اثر اسانسها کاهش جمعیت میکروبی مضر و افزایش جمعیت میکروارگانیسمهای مفید مانند لاکتوباسیلها وبیفیدوباکتری‌هاست که باعث میشود فرآیند هضم بهتر صورت بگیرد و ضریب تبدیل بهبود یابد [۹۷]. اثرات سودمند ترکیبات آنتیاکسیدانی گیاهان دارویی در رابطه با حفاظت از پرزهای روده میتواند بر جذب مواد مغذی اثر مثبت داشته باشد [۱۲۷]. پیرای و همکاران (۲۰۰۷) بیان کردند که استفاده از مکمل پروبیوتیک و پری‌بیوتیک بر وزن زنده، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک جوجه‌های گوشتی اثرمعنی دارداشته است[۱۵۷]. کبیر و همکاران(۲۰۰۴) بیان کردند که پروبیوتیک بر عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی و بهبود ضریب تبدیل خوراک تاثیر مثبتی دارد [۱۰۷]. در مطالعه ارتاس و همکاران (۲۰۰۶)، که تأثیر مخلوطی از روغن های اسانسی شامل پونه کوهی، ‌میخک و بادیان بر صفات عملکردی جوجه های گوشتی بررسی شد، جیره های آزمایشی شامل گروه شاهد، ۱۰۰، ‌۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم مخلوط روغن اسانسی و همچنین یک گروه آنتی‌بیوتیک شامل ۱/۰ درصد آویلامایسین بود. ضریب تبدیل خوراک در گروه ۲۰۰ میلی گرم روغن اسانسی در مقایسه با گروه شاهد و گروه مصرف کننده آنتی بیوتیک به ترتیب ۱۲ و ۶ درصد کمتر بود [۸۳].

جدول ۴-۵- مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی مر بوط به ضریب تبدیل
مقایس
درجه آزادی
میانگین مربعات
ضریب تبدیل۱۰-۱
میانگین مربعات
ضریب تبدیل ۲۸-۱۱
میانگین مربعات ضریب تبدیل ۴۲-۲۹
میانگین مربعات ضریب تبدیل ۴۲-۰
شاهد/ افزودنی
۱
۰۳۹۶/۰
***۱۹۶۸/۰
*۰۷۸۶/۰
***۱۰۹/۰
سین‌بیوتیک/سطوح مختلف آویشن وگل گاو زبان
۱
۰۴۱۴/۰
***۲۴۶۴/۰
۰۰۷۹/۰
*۰۳۷/۰
***، **، و * در هر ستون به ترتیب نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (۰۰۱/۰>P)، (۰۱/۰>P)و (۵/۰>P) است.

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *