کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات در اموزش

کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات
کاربرد اطلاعات و ارتباطات در آموزش درحال افزایش است. بهره گیری از تکنولوژی¬های جدید اطلاعاتی و ارتباطی همانند اینترنت و ابزارهای چندرسانه¬ای بعنوان ابزارهایی برای بهبود آموزش و یادگیری و فراهم نمودن زمینه¬های همکاری و تعامل از راه دور، نظام¬های آموزشی را قادر ساخته تا بتوانند آموزش خود را گسترش دهند.
آموزش از راه دور(آموزش الکترونیکی) که از بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در آموزش بدست آمده نوعی جدید از آموزش است که در آن به حضور فراگیران در کلاس¬ها نیازی نیست. کامپیوتر و تکنولوژی¬های اطلاعات در آموزش چهار مرحله¬ی زیر را طی کرده است:
1- اواخر سال1970 و اوایل1980 میلادی یا برنامه نویسی.
2- اواخر سال1980 و اوایل1990 یا آموزش براساس کامپیوتر.
3- اواخر سال1990 و اوایل2000 یا آموزش براساس اینترنت.
4- اواخر سال2000 به بعد یا نرم افزارهای گروهی و ارتباط آزاد و باز (لینونن،2005).
در صورت کاربرد درست از تکنولوژی¬های اطلاعات و ارتباطات، فرآیند آموزش بهبود می¬یابد. به برخی از قابلیت¬های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در آموزش از جمله به موارد زیر می¬توان اشاره کرد:
• با عرضه¬ی مواد آموزشی چندرسانه¬ای، امکان یادگیری از طریق حواس مختلف فراهم می¬شود.
• انگیزه یادگیرندگان افزایش می¬یابد و در فرآیند یادگیری فعال¬تر می¬شوند.
• مفاهیم انتزاعی با زندگی افراد ادغام می¬شود.
• مهارت¬ها و فرآیندهای شناختی سطح بالا از قبیل تفکر انتقادی بهبود پیدا می¬کند.
• برای یادگیری مهارتهای اساسی برپایه سرعت یادگیری افراد، فرصت¬هایی را فراهم می¬آورد.
• به دانش آموزان اجازه می¬دهد برای حل مسائل، اطلاعات لازم را بدست آورند.
• سبب ایجاد ارتباط، از راه دور، بین معلمان و دانش آموزان می¬شود تا بتوانند به مبادله¬ی اطلاعات پرداخته، در پژوهش¬ها و فعالیت¬های دیگر نیز با یکدیگر مشارکت کنند (حداد و همکاران،2002).
2-1-4-1-آموزش از راه دور
آموزش از راه دور سابقه¬ای طولانی دارد. بطور تقریب در اواسط1800میلادی نخستین مدارس مکاتبه¬ای در اروپا بوجود آمد که از طریق پست به آموزش می¬پرداختند. آموزش از راه دور به برنامه¬های آموزشی گفته می-شود که در آن فاصله زمانی و مکانی میان فراگیر و آموزشگر وجود دارد و فراگیر در کنترل فرآیند یادگیری آزاد است. در این نوع آموزش، ارتباطی بین دانشجو و معلم از طریق تکنولوژی برقرار می¬شود. آموزش از راه دور دارای روشی است که طبق اصل خودآموزی بوده و در آن تهیه مواد آموزشی خودآموز نیز دارای اهمیت بسزائی است. از بهترین ویژگی¬های آموزش از راه دور می¬توان از جمله موارد زیر را نام برد:
• جدائی یاددهنده و یادگیرنده(معلم و شاگرد) از یکدیگر از نظر مکانی و زمانی.
• عرضه¬ی آموزش از طریق یک سازمان پشتیبانی کننده.
• استفاده از فناوری نوین آموزش.
• برقراری تعامل بین یادگیرنده و یاددهنده.
• یادگیری متفاوت با شکل سنتی آن در کلاس.
• انفرادی کردن یادگیری و قرار گرفتن کنترل یادگیری در دست یادگیرنده.
• کاهش هزینه سرانه¬ی افراد یادگیرنده به نسبت افزایش تعداد آنان (ابراهیم زاده،1383: 98).

Author: 92