پایان نامه درباره مزیت رقابتی پایدار

دانلود پایان نامه

غیراقتصادی

شکل2-8 مدل لئونیدو،کتسیکس و سامی در مورد عملکرد صادراتی
شرکت برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار متمرکز است. براساس کارهای گرانت (1996) و مدارک تجربی فراوان، معتقد هستیم که دانش یک منبع استراتژیک کلیدی است و توانمندی شرکت در انسجام و بهره برداری از دانش یک منبع مزیت رقابتی است. در واقع، مطرح می کنیم که دانش بازار صادراتی جمع شده از منابع متنوع یک منبع کارآفرینی ارزشمند را تشکیل می دهد و اثر مثبت بر روی عملکردبازاریابی صادراتی شرکت ها اعمال می کند.
نظریه مبتنی بر منابع و بسط این نظریه به عنوان نظریه ارتباطی پیشنهاد می دهد که
توانمندی های ایجاد رابطه، سرمایه ارزشمندی برای شرکت هستند که می توانند منجر به عملکرد بهتر شوند. (مورگان و دیگران، 2004، 94) توانایی شرکت در ایجاد روابط تعاونی غیررسمی با دیگر سازمان ها به عنوان یک توانمندی استراتژیک حیاتی مورد توجه قرار می گیرد. توانایی ایجاد روابط تعاونی با دیگر سازمان ها با مهارت های اجتماعی گره زده شده است. استراتژی تعاونی غیر رسمی پیرامون فعالیت های اجتماعی شبکه ای ایجاد می شود و موفقیت آن به شدت متکی بر سرمایه اجتماعی جمع شده مدیران و مالکان شرکت ها از طرف شرکای خارجی شان شامل مشتریان، توزیع کنندگان، رقبا و عرضه کنندگان است.
چون که شرکت ها می توانند هم با شرکای خارجی و هم داخلی همکاری کنند، مدل استراتژیهای تعاونی داخلی و خارجی را ادغام کرده است. مدل مطرح می کند که استراتژی های تعاونی داخلی و خارجی به طور مستقیم شدت دانش را تحت تاثیر قرار می دهند. فرض کلیدی مدل این است که استراتژی تعاونی به سطوح بالاتری از شدت دانش درباره بازارهای صادراتی منجر می گردد.
معتقد هستیم که شرکت ها با استراتژی های تعاونی موثر سطوح بالایی از اطلاعات مفید و دانش تجربی درباره محیط بازاریابی صادراتی خود کسب خواهند کرد، که به نوبه خود منجر به عملکرد بهتر خواهد شد. همچنین اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل مورد بررسی قرار می گیرد چون که ممکن است اثر معنی داری بر روی ساختارهای دیگر داشته باشد و روابط مفروض در مدل را بر هم زند.
استراتژی تعاونی غیررسمی
دانش صادراتی
عملکرد صادراتی
داخلی
خارجی
شدت صادراتی
رشد فروش های صادراتی
شدت دانش
متغیر کنترل:
اندازه شرکت
شکل 2-9. مدل تحقیق هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس
شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی
این بازنگری متمرکز شده است بر روی ادبیات تجربی راجع به عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی که در بین سال های 1987 تا 1997 توسط زو و استان (1998) گردآوری شده است. سه معیار اصلی برای انتخاب مقالات به منظور بازنگری عبارتند از: اول، مقالات باید در ماهیت تجربی باشند و تجزیه و تحلیل داده ها براساس آزمون آماری انجام پذیرد. دوم، مقالات باید از چند نوع از ابزارهای سنجش برای عملکرد بازاریابی صادراتی به عنوان متغیر مستقل استفاده نمایند. سوم، مقالات باید در ماهیت از نوع مطالعه عرضی باشند. مطالعات موردی را شامل نمی شود.
معیارهای عملکرد بازاریابی صادراتی
توافقی بر روی اینکه چگونه عملکرد بازاریابی صادراتی اندازه گیری شود وجود ندارد. اگر چه چندین رویکرد وسیع مورد حمایت واقع شده اند. محققین از نام های منحصر به فردی برای نامیدن معیارهای اندازه گیری عملکردبازاریابی صادراتی استفاده کرده اند، که منجر به تعداد زیادی از نام ها شد. این مسئله برای پیشرفت ادبیات مضر است چون مقایسه و کنار هم گذاشتن یافته ها از مطالعات مختلف را سخت می کند. در این بازنگری همه معیارهای اندازه گیری عملکرد بازاریابی صادراتی در هفت طبقه گروه بندی می شوند که توسط مقیاس های مالی، غیرمالی و مقیاس های ترکیبی نشان داده شده اند. (به شکل 2-10 نگاه کنید).