پایان نامه درباره مدل یابی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

شکل 2-4- مدل ابی واسلتر درباره عملکرد صادراتی 39
شکل 2-5- چارچوب مفهومی اکاس و جولیاس برای عملکرد صادراتی 40


شکل 2-6- چارچوب مفهومی یکپارچه استراتژی جهانی 42
شکل 2-7- چارچوب مفهومی کالنتون، کیم، اچمیدت و کاوسیگل 43
شکل 2-8- مدل لئونیدو، کتسیکس و سامی در مورد عملکرد صادراتی 48
شکل 2-9- مدل تحقیق هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس 50
شکل 2-10- طبقه بندی عوامل مستقل و وابسته 54
شکل 2-11- مدل مفهومی پایان نامه 63
شکل 4-1- درصد فراوانی تعداد کشورهایی که شرکت های مورد بررسی به آن ها صادرات دارند 97
شکل 4-2- توزیع فراوانی و درصد فراوانی تعداد کارکنان در شرکت های مورد بررسی 99
شکل 4-3- درصد فراوانی تعداد سالهای درگیر در صادرات در شرکت های مورد مطالعه 100
شکل 4-4- مدل مفهومی (مدل درونداد) 103
شکل 4-5- مدل مفهومی (مدل برونداد) 115
چکیده:
به علت افزایش گرایش کشورمان به اقتصاد جهانی و توجه به توسعه صادرات غیر نفتی، عملکرد بازاریابی صادراتی شرکت ها یکی از موضوعات کلیدی در این حیطه محسوب می شود . در بین صنایع مختلف صادراتی غیر نفتی ، صنعت مواد غذایی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از صنایع مهم ایران بشمار می رود بطوریکه در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی بعد از صنعت پتروشیمی با 18 درصد سهم صادرات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است . با توجه به افزایش تولیدات این صنعت، صادرات مواد غذایی از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است و متوسط رشد 50 درصدی صادرات را از لحاظ ارزش طی سال 84 به خود اختصاص داده است . در این صنعت تولیدکنندگان زیادی در کشور وجود دارد اما سهم صادرات این شرکت ها نسبت به تولیدات آنها کم است . که این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که بر عملکردبازاریابی صادراتی موثر است. دراین تحقیق به بررسی چهار عامل کلی اثرگذار بر عملکرد صادراتی پرداخته می شود تا عوامل اثر گذار بر عملکرد بازاریابی صادراتی شرکتها از میان این مجموعه عوامل شناسایی شود و همچنین میزان اثر آنها مورد سنجش قرار گیرد .
در تحقیق حاضر، از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده استفاده شده است و چون جامعه ما محدود به شرکتهای تولید کننده صادراتی مواد غذایی مرتبط به شرکت تهران گوار در استان تهران بود بنابراین از روش سرشماری استفاده گردید و سپس پرسشنامه ها میان این شرکت ها توزیع گردید و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس به کمک مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تابدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل دهگانه مدل برای صنعت مواد غذایی پرداخته گردیده است .
یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی صنعت مواد غذایی شرکت تهران گوار مطرح شده بود ، براساس این پژوهش ترتیب اثرگذاری عوامل بر روند صادرات مواد غذایی در ایران به صورت زیر بوده است .
1- محرکهای صادراتی 2- کانال های توزیع 3- مشکلات صادراتی 4- تجربه صادراتی 5- تعهد صادراتی 6- محصول 7- تبلیغات 8- اندازۀ شرکت 9- قیمت 10- مزیت رقابتی
در پایان این پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی ارائه شده است .
کلید واژگان : بازاریابی موثر ، عملکرد صادراتی ، کارخانه مواد غذایی تهران گوار
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه