پایان نامه درباره مدل یابی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

– قانونمندی وکوشش مستمردرجهت حفظ محیط زیست وترویج جامعه ای سبزبااستفاده ازامکانات وتجهیزات مرتب با تصفیه خانه پیشرفته پسابهای صنعتی،استفاده ازگازطبیعی،برق وتجهیزات کاهش آلایندگی.
– توجه متوازن به نیازهاو انتظارات کلیه ذینفعان شرکت( نمایندگان فروش وتامین کنندگان) بااعتقادکامل به اصل اخلاق درتجارت .
– تلاش برای ایجاد شغل وکارآفرینی (بازارکارمناسب ) برای رسیدن به جامعه ای سالم وسرشار ازنشاط..
زمینه صادراتی این شرکت به کشور های آسیای میانه می باشد .
38 نفر پرسنل دائم شرکت و مابقی ویزیتور های شرکت های وابسته به شرکت تهران گوار می باشد .
1-12 سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده
1-12-1 تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور:
1. تحقیقی در سال 1383 در دانشگاه تهران توسط سعید رمضانی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر عدم توسعه صادرات زعفران انجام گرفته است.
2.تحقیقی در سال 1384 در دانشگاه تهران توسط سخاوت اسدی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام گرفته است.
1-12-2 سایر تحقیقات انجام گرفته:
1. تحقیقی در کره جنوبی در سال 2003 توسط لی و گریفیس انجام گرفته است و به این نتیجه رسیده اند که تطابق محصولات با سلایق مشتریان خارجی و ترفیعات تجاری نسبت به توزیع کننده خارجی بر عملکرد بازاریابی صادراتی تأثیر داشته است.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1.مقدمه
روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای تحقیق را فراهم می آوردو روش تحقیقی مناسب است که بر اساس گزاره های تحقیق انتخاب شود.لذاپس ازبررسی ادبیات عملکردصادراتی وسوابق تحقیقات انجام گرفته دراین زمینه،در این فصل محقق به توصیف روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، بررسی پایائی، روائی و همچنین روشهای آماری بکار رفته در تحقیق میپردازد.
3-2. روش تحقیق
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف، ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. به سخن دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید که چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق دست یابد.(نادری و سیف نراقی،1385، 60)
تحقیق حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی ) از نوع همبستگی و خاصاً مدل یابی معادلات ساختاری یا لیزرل می باشد. در تحقیق همبستگی که یکی از روش های تحقیقات توصیفی به شمار می رود رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. تحقیقات همبستگی را می توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد :
الف : مطالعه همبستگی دو متغیری ( با هدف بررسی دو به دوی متغیرها )
ب: تحلیل رگرسیون ( با هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر ملاک با توجه به تغییرات پیش بین)
ج: تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس ( با هدف بررسی کلی مجموعه همبستگی های متغیرهای مورد بررسی به منظورهایی چون تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری ) (سرمد، بازرگان،حجازی،1384، 96-91)
3-2-1. نقش تحلیل رگرسیون در تحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی
آمار شناسان معمولا مفهوم پیش بینی را در معنای برآورد به کار می برند . و از جمله