پایان نامه درباره عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی

دانلود پایان نامه

«فروش» شامل معیارهایی است که حجم فروش کل صادرات یا شدت صادرات را اندازه گیری
می کنند. «سود» شامل معیارهایی است که سود کل صادرات را اندازه گیری می کنند و معیارهای نسبی، همچون سود صادراتی تقسیم بر سود کل صادرات یا سود صادراتی تقسیم بر سود بازار داخلی را شامل می شود. زمانی که معیارهای «سود» یا «فروش» ایستا هستند، معیار «رشد» که به تغییرات فروش یا سود صادراتی در یک دوره از زمان بر می گردد اندازه گیری می شود. «موفقیت» معیارهایی همچون اعتقاد مدیران که صادرات چه سهمی از کل سودآوری شرکت را دارد و مقبولیت و شهرتشان چقدر است را شامل می شود. «رضایتمندی» به رضایت کلی مدیران درباره عملکرد صادراتی شرکت برمی گردد «دستیابی به هدف» به ارزیابی مدیران در مقایسه عملکرد با اهداف بر می گردد. سرانجام «مقیاس های ترکیبی» به معیارهایی که مبتنی بر امتیازات کلی از معیارهای متنوع عملکرد است بر می گردد. فروش صادراتی، سود صادراتی و مقیاس های ترکیبی بیشترین معیارهای اندازه گیری عملکرد هستند که مورد استفاده قرار می گیرند.
عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی


برای سازمان دادن به یافته های بازنگری، یک جدول 2×2 مورد استفاده قرار گرفته است که عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی را براساس دو بعد طبقه بندی کرده است.
1- داخلی در مقابل خارجی، 2- قابل کنترل در مقابل غیرقابل کنترل (به شکل 2-10 نگاه کنید)
طبقه بندی کردن عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی به عوامل درونی و بیرونی از نظر تئوریکی موجه است. عوامل تعیین کننده دورنی براساس تئوری مبتنی بر منابع موجه است و عوامل تعیین کننده خارجی بر تئوری ساختار صنعت بنیان نهاده شده است. تئوری مبتنی بر منابع شرکت را به عنوان یک بسته ویژه از منابع قابل لمس و غیر قابل لمس تصور می کند (دارایی ها، شایستگی ها، فرایندها، ویژگی های مدیریتی، اطلاعات و دانش) که بوسیله شرکت قابل کنترل هستند و شرکت را توانا می سازد که استراتژی ها را به منظور بهبود بخشیدن به کارایی و اثربخشی خود انجام دهد. تئوری مبتنی بر منابع ادعا می کند که عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی شرکت و استراتژی شرکت، منابع داخل سازمان هستند. (کولیس، 1991، 53) در مقابل تئوری ساختار صنعت بحث می کند که عوامل خارجی استراتژی شرکت و عملکرد را تعیین می کنند. منطق این است که محیط خارجی فشارهایی را بر شرکت تحمیل می کند که شرکت باید بپذیرد تا بتواند باقی بماند و پیشرفت نماید. بر طبق تئوری ساختار صنعت، عوامل خارجی و استراتژی صادراتی شرکت عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی هستند. مطالعاتی که اکثراٌ بر روی عوامل قابل کنترل به عنوان عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی تمرکز کرده اند، فرضشان بر این است که مدیران می توانند عملکرد صادراتی شرکت را جهت بدهند. در مقابل مطالعاتی که منحصراٌ بر روی عوامل غیر قابل کنترل تمرکز دارند اساساٌ یک دید جبری گرایانه درباره صادرات را توصیف می کنند.
معیارهای اندازه گیری
عملکرد صادراتی
عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی
داخلی
خارجی
معیارهای اندازه گیری مالی
معیارهای فروش
معیارهای سود
معیارهای رشد
معیارهای اندازه گیری غیرمالی
موفقیت درک شده
رضایتمندی
دستیابی به هدف
مقیاس های ترکیبی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   FeSO4

استراتژی بازاریابی صادراتی
استراتژی کلی صادرات