پایان نامه درباره توسعه منابع انسانی

دانلود پایان نامه

25.6


42.9-
60
42.7
0.3
جدول 2-7. صادرات گروههای عمده بخش صنعت موادغذایی در سال 87
ماخذ:آمار کارشناسی نشده گمرک ج.ا.ایران
2-10. سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور:
1. تحقیقی در سال 1383 در دانشگاه تهران توسط سعید رمضانی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر عدم توسعه صادرات زعفران انجام گرفته است.
2.تحقیقی در سال 1384 در دانشگاه تهران توسط سخاوت اسدی به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام گرفته است.
2-10-2.سایر تحقیقات انجام گرفته:
1. تحقیقی در کره جنوبی در سال 2003 توسط لی و گریفیس انجام گرفته است و به این نتیجه رسیده اند که تطابق محصولات با سلایق مشتریان خارجی و ترفیعات تجاری نسبت به توزیع کننده خارجی بر عملکرد بازاریابی صادراتی تأثیر داشته است.
2. تحقیقی در یونان در سال 1995 توسط کتسیکس، پیرسی و ایونیدیز انجام گرفته است. و به این نتیجه رسیده‌اند که تعهد مدیریت نسبت به صادرات و محرکهای صادراتی بر عملکرد تأثیر داشته است.
3. تحقیقی توسط ابی واستلر در سال 1989 انجام گرفته است و تعدادی از عوامل اثر گذار بر عملکردبازاریابی صادراتی مانند محیط، ویژگیهای شرکت، شایستگی و استراتژی بازاریابی را شناسایی کرده‌اند.
4. تحقیقی توسط استیلس و آمبلر در سال 1994 انجام گرفته است و ویژگی های شرکت، روابط، استراتژی و محیط را جزء عوامل اثرگذار بر عملکردبازاریابی صادراتی شناسایی کرده‌اند.
معرفی شرکت :
شرکت صنایع غذایی وآشامیدنی تهران گوار در سال1384تاسیس و جهت راه اندازی خطوط تولید عصاره مالت وآبجو بدون الکل درایران مطالعه خود را با گروههای متخصص در داخل وخارج کشور آغاز نمود وسرانجام پس از گذراندن فازمطالعاتی درسال 1384 پروژه ساختکارخانه درکیلومتر 20 جاده فیروزکوه–تهران به صورتTurn keyتوسطشرکت کرونس آلمان،بزرگترین شرکت فعال درزمینه ساخت ماشین آلات تولیدعصاره مالت وآبجووخطوط پرکن وبسته بند ی آغازوطی مدت 4 سال درسال 1388 به بهره برداری رسید. این شرکت عنوان بزرگترین واحدتولیدی آبجو بدون الکل درخاورمیانه وبابکارگیری پیشرفته ترین تجهیزات وامکانات به روش منحصربه فرد درفرایند تولیدعصاره مالت وآبجو بدون الکل وبااحساس مسئولیت به رشدفرهنگ آشامید ن جامعه درمسیرتندرستی بیشترمصرف کنندگان قدم برداشته است .
امروزه درعرصه رقابت بازارخوراکیها ونوشیدنیها،زیبایی بسته بندی وتاکید بیش ازحد برعطروطعم متاسفانه بسیارفراتراز نگاه به سلامتی وتندرستی مصرف کنندگانن موردتوجه قرارگرفته است . رسوخ این پدید به صحنه تولیدماءالشعیر به عنوان نوشیدنی سالم که میبایست برپایه استفاده از مواد طبیعی وبدون نگهدارنده ها باخواص استثنایی دانه مالت به عرصه نیازمردم هدیه شود،بدلیل عدم وجود یک مکانیزم مناسب دررشدآگاهی مردم وکمک به تشخیص آنها نسبت به تفاوتهای فاحش نوشیدنی طبیعی ماءالشعیربا شربتهای گازدارحاوی اندکی عصاره مالت،شرایطی نامناسب برای توسعه فرهنگ ساالم ساز ی جامعه وبهداشت تغذیه فراهم آمده است .
شرکت تهران گوار بااعتقاد کامل به این اصل که نهایتاً توجه بیشترمصرف کنندگان به سلامتی،جایگاه خودرادرانتخاب نوع نوشیدنی بازخواهدنمود، بااحساس مسئولیت دررشدفرهنگ آشامیدن جامعه درمسیرتندرستی بیشترنسبت به سرمایه گذاری گسترده درتولیدآبجو بدون الکل با بکارگیری برترین تکنولوژی روزدنیا و روش منحصربه فرد د ر فرایند پخت،عصاره کشی،قوام آوری وفیلتراسیون آبجو بدون الکل که توسط شرکت معتبرکرونس (KRONES) آلمان که پیشتاز وسرآمددراین صنعت میباشد بعنوان ره آوردی نوین درتکنولوژی تولیدآبجوبدون الکل که برای اولین باردرخاورمیانه ودراین کارخانه احداث گردیده،اقدام نموده است . علاوه بردیدگاه فوق این شرکت موارد ذیل را نیزجزئی ازاصول ودیدگاه خود میداند .
– نیروی انسانی را به عنوان اصلیترین سرمایه سازمان وتلاش درجهت حفظ کرامت این سرمایه ازطریق بکارگیری اصول راهبردی توسعه منابع انسانی .
– تحکیم جایگاه سازمانی به عنوان یک شرکت معتبرداخلی وبین المللی وتلاش مستمردرجهت دستیابی به بازارهای جهانی.
– اعتقادبراصل مشتری مداری ورضایتمندی مشتری ازطریق ارائه محصولات متنوع وباکیفیت بالاازطریق استفاده ازمواد اولیه مرغوب،نیروی انسانی متخصص وتکنولوژ ی پیشرفته .