پایان نامه درباره بازاریابی صادراتی

دانلود پایان نامه

ویژگی های عینی شرکت
اندازه شرکت


سه عامل اساسی که منجر به شکل گیری انتظاراتی مبنی بر اینکه اندازۀ شرکت به طور مثبت با عملکرد صادراتی مرتبط است عبارت است از: منابع سازمانی، صرفه جویی نسبت به مقیاس و برداشت از خطرات موجود در فعالیتهای بین المللی. این مزیت های مرتبط به اندازه نه تنها درک ویژگی های بازار خارجی را تسهیل می کنند بلکه توانایی پاسخگویی مؤثر به تقاضای مشتریان خارجی را افزایش می دهند و بنابراین به طور بالقوه منجر به افزایش سطح عملکرد بازاریابی صادراتی می شود.
تجربۀ صادراتی
دانش تجربی درباره بازارها و عملیات خارجی یک نیروی هدایت کننده در بین المللی شدن شرکت است. با افزایش تجربه صادراتی، شرکت ها اطمینان بیشتری از فعالیت های صادراتی شان دارند و درک بهتری از مکانیزم بازار خارجی دارند و شبکه ارتباطات وسیعی با مشتریان ایجاد می کنند، در نتیجه طراحی و انجام برنامه های بازارهایی صادراتی را بطور مؤثر تر دنبال خواهند کرد. بنابراین صادرکنندگان با تجربه در مقایسه با دیگران بهتر عمل خواهند کرد.
متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات
محرک صادراتی
در تمرکز بر روی تلاش های شرکت ها در شناسایی و بهره گرفتن از فرصتهای بازار خارجی، محققین بازاریابی صادراتی محرکهای صادراتی اثر گذار و منفعل را از هم جدا کرده اند. محرک اثر گذار در ارتباط با رفتار جسورانه شرکت و تعهد آن به انجام تحقیق برای فرصتهای صادرات است. (عوامل کششی) محرک انفعالی در ارتباط در ارتباط با عکس العمل شرکت به تغییرات شرایط و بازتاب کنندۀ گرایش منفعل در جستجوی فرصتهای صادراتی است. (عوامل فشاری) واضح است که این دو نوع انگیزش بازتاب کننده الگوهای متفاوت از رفتار و گرایش صادراتی است. بنابراین احتمال دارد که آنها عملکرد بازاریابی صادراتی را در شیوه های متفاوت تحت تأثیر قرار دهند. پس تصمیم گیری صادراتی به طور همزمان با عناصر اثر گذار و انفعالی درگیر است.
مشکلات صادرات
وجود مشکلات توانایی جستجو کردن، مشخص کردن و بهره گرفتن از فرصتهای بازار صادراتی را محدود می کند و به نوبه خود منجر به عملکرد پایین صادراتی می گردد.
مزیت های رقابتی
میل و ظرفیت شرکتی برای ایجاد و حفظ فعالیت صادراتی منظم به موقعیت رقابتی آن در بازارهای خارجی مورد هدف بستگی دارد. شرکت ها ممکن است قادر به انتخاب تعدادی از شیوه های مختلف برای رقابت کردن در بازارهای صادراتی باشند. ویژگی بازار صادراتی مقصد یک عامل اثر گذار در پذیرش موضع رقابتی مناسب است که منجر به بقا و موفقیت صادرات می شود. با توجه به این موضوعات ارتباط مستقیمی بین مزیت های رقابتی و عملکرد بازاریابی صادراتی وجود دارد.
تعهد صادراتی
تعهد مدیریت به فعالیتهای صادراتی یک اثر قوی بر روی موفقیت و رفتار صادراتی تولید کنندگان دارد. برای اطمینان از بقا صادرات و حفظ عملیات منظم صادراتی درک نگرش های خریداران خارجی و انجام فعالیتهای بازاریابی پیشرفته اساسی است که به منظور ایجاد چنین ظرفیتی، تعهد مدیریت به صادرات اهمیت سزایی دارد. تعهد مدیریت در فعالیتهایی همچون سازمان مجزای صادراتی، کنترل و برنامه ریزی صادراتی، تحقیقات بازاریابی صادراتی و بازدیدهای منظم از بازار صادراتی بازتاب می شود.(بیمایش و دیگران، 1993، 49)
کتسیکس، پیرسی و ایونیدیس و همچنین لی وگریفیس طی تحقیقاتی در سال های 1995 و 2003 مدل هایی را توسعه داده اند که این دو مدل مبنای پژوهش این پایان نامه قرار گرفته است ومدل مفهومی این تحقیق به صورت زیر است:
ویژگی های عینی شرکت تهران گوار
اندازه
تجربه صادراتی
مدت
دامنه
متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات
محرک های صادراتی
مشکلات و مسائل صادرات