پایان نامه درباره بازاریابی صادراتی

دانلود پایان نامه

متغیرهای شرکت
ویژگی های مدیریت. فورد و لئونیدو (1991) و ابی واسلتر (1989) از بازبینی ادبیات به این نتیجه رسیده اند که عوامل مدیریتی تعیین کننده های اصلی موفقیت صادراتی هستند. عوامل خاصی که شامل سطح تعهد مدیریت به صادرات، پذیرش دیدگاه بین المللی توسط مدیریت، مهارت کارکنان بخش صادرات در زبان خارجی و توانمندی بین المللی می شوند. نتیجه این است که تمایلات، ادراکات، آگاهی ها و نگرش های مدیریت عوامل تعیین کننده عملکرد بازاریابی صادراتی هستند.
ارتباطات. مدسن (1989) از مطالعاتش نتیجه گرفته است که ارتباط انسانی خوب تصمیم گیران با اعضای کانال یک اثر مثبت بر عملکرد دارد. دلیل منطقی چنین نتیجه گیری به خاطر این واقعیت است که افزایش ارتباط انسانی منجر خواهد شد که شرکت درک بهتری از رفتار و نیازمندی های مشتری و اعضای کانال داشته باشد. این نتیجه گیری توسط مطالعات دیگری حمایت می شود که این مطالعات یک رابطه مثبت بین تعداد بازدیدها از بازار خارجی و عملکرد بازاریابی صادراتی را شناسایی کرده اند.
استفاده از تحقیقات بازار. در نه مطالعه بازبینی شده توسط مدسن (1987) چهار مطالعه هیچ ارتباطی بین شدت تحقیقات بازار و عملکرد بازاریابی صادراتی را شناسایی نکرده اند در حالی که در پنج مطالعه دیگر یک ارتباط مثبت شناسایی شده است.
استراتژی
محصول. موفقیت صادراتی به قوت محصول از نظر منحصر به فرد بودن و کیفیت وابسته است. همچنین برخی تحقیقات ارتباط مثبت بین تطبیق محصولات با بازار و عملکرد را شناسایی کرده اند.
قیمت. مکینتاش(1980) یک رابطه مثبت بین رقابت پذیری قیمتی و عملکرد شناسایی کرده است. ابی و اسلتر (1989) 55 مطالعه بازاریابی صادراتی را به منظور ایجاد چارچوب موجود در شکل2-4 یک جا جمع کرده اند. در این چارچوب متغیرهای مستقل در دوسطح کلی تقسیم‌بندی شده‌اند، که این دو سطح با محیط که معمولاً فراتر از کنترل شرکت است و سطح داخلی که تحت کنترل شرکت است مشخص شده است. در این مدل متغیرهای قابل کنترل مورد توجه هستند و به ویژگی‌ها، توانمندی ها و استراتژی شرکت تقسیم شده اند. این چارچوب روابط مستقیم بین توانمندی ها و استراتژی را با عملکرد مطرح می نماید و همچنین یک رابطه غیرمستقیم بین ویژگی های شرکت و عملکرد را با کمک متغیر واسطه ای استراتژی در نظر دارد. (استیلس و آمبلر، 1994، 27)
محیط
عوامل موثر خارجی
عملکرد
توانمندی ها
تمایل به صادرات
فروش های صادراتی
مشکلات صادرات
سطح صادرات
ادراک نسبت به صادرات
شدت رشد صادراتی
موانع صادراتی
تکنولوژی
دانش بازار صادراتی
برنامه ریزی
سیاست صادراتی
کنترل مدیریتی