پایان نامه درباره اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه

63/0
54/0ارزش تولیدات (%)
87/12
84/11
32/13
9/11
76/10
1/12
توجه: شاخص های بالا همگی از نسبت صنایع غذایی به کل صنعت محاسبه شده اند.
مأخذ: نتایج آمارگیری از کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، مرکز آمار ایران، سال های 83-1387
2-9-2. صادرات صنایع غذایی
2-9-2-1. اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور
امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش بسزا و مهمی را در چهارچوب هر اقتصاد سالمی ایفا می کند.
نقش صادرات و اهمیت آن در زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه، به خوبی شناخته شده است. صادرات به عنوان موتور رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مسائل مهم اقتصادی که امروزه بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبان هستند وجود کسری در تراز پرداخت های خارجی و کمبود ارز است که به عدم تعادل ارزی، کاهش ارزش پول ملی و خروج سرمایه از کشور منجر می گردد. گرچه راه های متعددی برای تأمین کسری ارزی وجود دارد اما باید گفت که اصولی ترین و مناسب ترین این روشها، همان افزایش صادرات است که یک راه حل اساسی و اقتصادی به شمار می رود. (صادقی، 1383، 10)
توسعه صادرات به ویژه در دهه 70 میلادی، نقش مهمی را در توسعه اقتصادی برخی کشورها و به طور خاص کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی ایفا کرد. البته لازم به ذکر است که رمز موفقیت کشورهای یاد شده در اعمال همزمان دو راهبرد جانشینی واردات و توسعه صادرات بوده است؛ به طوری که گسترش و توسعه صادرات، موجبات رقابت و در پی آن بهبود کیفیت و فن آوری را در محصولاتی که تولید آنها متکی بر سیاست جانشینی واردات بوده فراهم کرده است بدون توجه به این نکته نمی توان انتظار معجزه آسایی از این راهبرد در توسعه اقتصادی کشور داشت.
در کشورما نوسانات شدید درآمدهای حاصل از صدور نفت، کاهش قدرت خرید این درآمدها، افزایش جمعیت و از همه مهمتر، پایان پذیر بودن منابع نفتی مدت هاست که سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور را به این باور رسانیده است که توسعه صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. ناکامی اغلب کشورهایی که از راهبرد «جایگزینی واردات» پیروی
می کردند و این واقعیت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیا عمدتاً از طریق راهبرد «توسعه صادرات» و نفوذ در بازارهای جهانی توانسته اند رشد مداوم اقتصادهای خود را حفظ و تقویت نمایند، نیز به نوبه خود در انتخاب راهبرد توسعه صادرات غیر نفتی کشور مؤثر بوده اند. (سلامی، 1385، 26)
2-9-2-2. آمار و ارقام صادرات مواد غذایی
در ایران همزمان با روی آوردن مسئولان و سیاستگذاران کشور به راهبردهای توسعه صادرات غیر نفتی، صادرات محصولات صنعت مواد غذایی نیز مورد توجه قرار گرفت و در سال های اخیر شاهد رشد در صادرات مواد غذایی بودیم.
جدول2-2. آمار صادرات کالاهای صنایع غذایی در سالهای 87-1386 وزن :هزارتن ارزش : میلیون دلار
عنوان