پایان نامه درباره استراتژی بازاریابی صادراتی

دانلود پایان نامه

مدل اُکاس و جولیان (2002)
به طورکلی یکی از عوامل کلیدی اثرگذار بر عملکرد بازاریابی صادراتی استراتژی بازاریابی صادراتی است. در این میان موضوع مهم انتخاب یکی از استراتژی های انطباق یا یکسان‌سازی محصولات و خدمات است. عوامل دیگر اثرگذار بر عملکرد بازاریابی صادراتی شامل ویژگی های خاص شرکت، ویژگی های محصول و ویژگی های بازار صادراتی هستند. چارچوب مفهومی استراتژی آمیخته بازاریابی صادراتی و عملکرد ارائه شده در شکل 2-5 بیان می کند که استراتژی آمیخته بازاریابی فعالیت صادراتی، توسط عوامل داخلی و خارجی تعیین می گردد. عملکرد صادراتی، بوسیله استراتژی آمیخته بازاریابی اتخاذ شده، ویژگی های شرکت و ویژگی های محیطی تعیین می گردد. شکل 2-5 نشان می دهد که ویژگی های شرکت شامل بی نظیر بودن محصول، تجربه صادراتی شرکت، حمایت ارائه شده برای توزیع کننده های شرکت و تعهد منابع می شوند. ویژگی های محیط صادراتی شامل شدت رقابت، محیط سیاسی- قانونی بازار صادراتی، قابلیت دستیابی به کانال های توزیع و اقبال مشتری می شوند و استراتژی آمیخته بازاریابی شامل تصمیم برای یکسان سازی یا تطبیق آمیخته بازاریابی می شود.


بی نظیر بودن محصول
تجربه بین المللی
حمایت از توزیع کننده ها
تعهد منابع
شدت رقابت
محیط سیاسی- قانونی
قابلیت دستیابی به کانال های توزیع
اقبال مشتری
شکل 2-5. چارچوب مفهومی اکاس وجولیان برای عملکرد بازاریابی صادراتی
مدل کاوسگیل و زو (1995) برای استراتژی جهانی
شکل 2-6 چارچوب مفهومی ارائه شده برای استراتژی جهانی را نشان می دهد.
یپ (1989) فرض کرد که استراتژی جهانی پنج بعد دارد که شامل مشارکت بازار، یکسان سازی محصول، تمرکز فعالیت، بازاریابی یکپارچه و اقدامات رقابتی منسجم می شود. او همچنین مطرح کرد که استراتژی جهانی توسط محرک های خارجی جهانی شدن صنعت مرتبط به بازار، هزینه، دولت و عوامل رقابتی تعیین می گردد.
ابعاد پنجگانه استراتژی جهانی یپ شامل هماهنگی فعالیت های ارزش افزوده پورتر (1986) همچون تحقیق و توسعه، تولید و بازاریابی نمی شود که یک نیازمندی اساسی برای استراتژی جهانی است. بنابراین بعد هماهنگی باید به ابعاد پنجگانه استراتژی جهانی یپ اضافه شود تا دربرگیرنده کامل جنبه های متنوع استراتژی جهانی گردد.
یپ (1989) با تئوری ساختار صنعت موافق است،‌این تئوری فرض می کند که محرک‌های خارجی جهانی شدن صنعت، استراتژی جهانی را تعیین می کنند. اما عوامل داخل سازمانی توسط یپ بحث نمی شوند. چارچوب مفهومی ارائه شده از استراتژی جهانی این کمبود را رفع می کند و منابع داخل سازمانی را نیز شامل می شود. این چارچوب بر روی تئوری مبتنی بر منابع و تئوری مبتنی بر سازمان صنعتی بنیان شده است.
استراتژی جهانی پاسخ سازمان به محرک های خارجی جهانی شدن صنعت است.
عوامل داخل سازمانی توانایی سازمان را برای درک استراتژی جهانی و انجام استراتژی جهانی تسهیل می کنند. (بارنی، 1991، 104)
عوامل داخل سازمانی
جهت گیری بازار
جهت گیری مدیریتی و تعهد
فرهنگ سازمان
توانمندی های سازمان