هفت اصل مهم سازمان تجارت جهانی و اهداف آن

: اصول سازمان

اصول سازمان تجارت جهانی با کمی تفاوت همانند اصول مندرج در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت است. به طور کلی سازمان تجارت جهانی بر چند اصل مهم مبتنی است

1 . اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملــــــه الوداد: طبق این اصل هرگونه امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای که از سوی یک کشور نسبت به هر کشور عضو اعمال می شود، به تمام شرکای تجاری عضو، قابل تعمیم است. تنها استثنای این اصل در مورد همگرایی اقتصادی همانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور است؛

  1. استفاده از محدودیتهای کمی در تجارت همچون سهمیه بندی و صدور پروانه واردات ممنوع بوده، حمایت از صنایع داخلی فقط از طریق تعرفه های گمرکی شفاف امکان پذیر است؛
  2. کاهش تدریجی وتثبیتتعرفه های گمرکی وحذف موانع تجاری وغیر تعرفه ای، مگر در مورد محصولات کشاورزی کشورهایی که با مشکل در پرداختها موجه هستند؛
  3. برقراری نظام تعرفه های ترجیهی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فرآورده های کشورهای در حال توسعه، به منظور ساده سازی رقابت محصولات این کشورها با محصولات تولیدی کشورهای صنعتی
  4. هرگونه رفتار با کالای وارداتی که متفاوت با رفتار با کالاهای ساخت داخل باشد توسط کشورهای عضو ممنوع است
  5. هرگونه عمل کشورهای عضو که جنبه فروش زیر قیمت تمام شده داشته باشد ممنوع است.
  6. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگراعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره.[1]

بند دوم : اهداف سازمان

اهداف سازمان شامل  موارد زیر است :

1 : مدیریت و نظارت بر اجرای 28 موافقتنامه

2 : مجمعی  برای مذاکرات تجاری چند جانبه

3 : مکانیسم حل و فصل اختلافات  تجاری

4 : بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضاء

5 : همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی

6 : کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه

طیار , فاطمه , آشنایی با شکل گیری سازمان تجارت جهانی , 1392, انتشارات دانشگاه علوم و تحقیقات یزد , ص17: [1]

Author: