نظریه های تفریحات سالم

1 . نظریه تأمین نیاز: اسلاوسن(1948) اعتقاد داشت که تفریحات سالم، جستجوی رفع نیازهای درونی است. چنین توصیفی، بیان نتیجه­ای است که از تفریحات سالم به دست می آید، نه از آنچه هست. جکس(1932) تفریحات سالم را به عنوان تولید مجدد چیزی که تخریب شده، تعریف می­کند. تعمیر بخشی از وجود آدمی و جلوگیری از تخریب آن. این توصیف نیز ناکافی است، چون نیازهای بیولوژیکی و اجتماعی را درهم آمیخته است.

نش(1953) تفریحات سالم را روشی برای ارضای نیازهای انسانی و گرایش های درونی وی می­داند. وی، فعالیت را بر مبنای درجه تکامل اجتماعی آن ارزیابی می کند. بنابراین تفریحات سالم فرد و جامعه را تواماً در بر می گیرد. دیدگاه رمانتیک نش به تفریحات سالم به عنوان درجه خشنودی فرد از انجام فعالیت­های مختلف مربوط می شود (به نقل از ترکیلدسون،1998).

  1. نظریه گذران اوقات فراغت: تفریحات سالم، مجموعه ای از فعالیت هایی است که افراد در هنگام بیکاری و فراغت انجام می دهند. نومیرز(1958) تفریحات سالم را فعالیتی تعریف کرده است که به صورت فردی یا دسته جمعی در اوقات فراغت انجام می شود. مشکل این نظریه سنتی آن است که ورزش و فعالیت بدنی را محور تفریحات سالم قرار داده است. متأسفانه تعریفی مشمول در مورد اوقات فراغت وجود ندارد( به نقل از لارسن، 2002).
  2. نظریه ارزش فردی و اجتماعی: تفریحات سالم زندگی بر اساس ارزش های اخلاقی و اجتماعی مورد قبول فرد و جامعه است. میلر و رابینسون(1963) تفریحات سالم را فرایند شرکت در فعالیت­های تفریحی از دیدگاه ارزش­های مربوط به آن می­نگرند. بازی، آزادانه، شاد و مفرح است و به تکامل کودک کمک می­کند. تفریحات سالم، ضرورتاً در برگیرنده بازی نیست، اما باید همیشه دارای یک چارچوب و روش معینی برای استفاده مناسب و لذت بخش از اوقات فراغت باشد.
  3. نظریه بازآفرینی: بیشتر نظریه­ها بر ارزش تفریحات سالم و نتایج سالم آن متمرکز شده­اند و خود را در معرض تجربه خود تفریحات سالم قرار نداده اند. شیورز(1976) با وجود این که بازی و تفریحات سالم را مترادف می­داند، اما بر جنبه بازآفرینی آن تأکید می­کند. وی نظریه خود را بر تعادل روان­شناختی بنا می­کند، بدین معنی که نیازهای روانی تأمین و تعادل فکری ایجاد شود. وی ادعا می کند که تعادل، وضعیتی است که در رفتار ایجاد انگیزش کند و باید بتواند یک محرک انگیزش برای تفریحات سالم نیز باشد. وقتی عدم تعادل، رخ دهد، فرد تمایل دارد که این تعادل را مجدداً برقرار نماید. تعادل، زمانی برقرار می شود که بین فرد و محیط اطراف، هماهنگی ایجاد گردد. شیورز معتقد است، این تعادل، تعادل میان فکر و جسم، به وسیله تفریحات سالم می تواند دوباره به وجود آید و فرد احساس تعادل و هماهنگی موقت کند. از این رو تفریحات سالم در نهایت به بازآفرینی یا تولد دوباره روانی می انجامد. تفاوت اساسی بین تفریحات سالم و ارزش آن، زمان است نه درجه آن. ارزش تفریحات سالم پس از مصرف انرژی احساس می­شود، در حالی که خود تفریح در زمان تجربه کردن آن به وقوع می­پیوندد. شیورز این وحدت میان جسم و روان را یگانگی می نامید. ارزش این نظریه، جلب توجه به آن چیزی است که واقعاً اتفاق افتاده است. با وجود این، مشکلی که رخ می دهد، این است که آیا چنین احساس نشاط شدیدی واقعاً به وجود می آید؟( به نقل از لارسن،2002).

 

[1] .Slavson

[2] .Jacks

[3] .Nash

[4] .Torkildson

[5] .Neumeyers

[6] .Larsen

[7] .Miller & Robinson

[8] .Shivers