منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، منابع محدود

روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها با مردم و افکار عمومی‌می‌تواند به توسعه مطبوعات بینجامد.
23/0
50
هر روزنامه‌نگاری حق دارد کمبودها و نواقص را بزرگ و برجسته کند تا اذهان و افکار عمومی‌دولت و ملت را برای رفع کردن آن بیدار نماید. این کار رسالت‌ یک خبرنگار است و نه از نواقص کار او.
19/0
28
منابع محدود تولید خبر در کشور یکی از دلایل عدم توسعه روزنامه‌نگاری است.
07/0
55
مجازات برای تخلفات اخلاقی از اصول حرفه‌ای روزنامه نگاری تعریف شده نیست.
07/0
41
رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی بر شکل‌گیری پیمان دستهجمعی کار میان روزنامه‌نگاران و مدیران مطبوعات تاثیرخواهد داشت.
04/0 –
29
در محتوای کنونی مطبوعات ایران از نظر بعد و «شکل ارائه آنها» (قالب‌هایی چون مصاحبه، گزارش، یادداشت و…) ناپختگی و ضعف شدیدی حس میشود.
08/0 –
20
رویکرد و نگرش حاکم بر برنامه‌های توسعه در ایران، رویکردی سخت‌افزاری است و عمده متولیان آن در بیشتر سال‌ها، مهندسان عرصه‌های فنی بوده‌اند تا عالمان علوم انسانی، اجتماعی و ارتباطی.
11/0 –
58
در رسانه‌های متعلق به دو جریان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب، خبرها و گزارش‌ها عمدتا یکطرفه نوشته می‌شوند.
13/0 –
3
اخلاق مبنایی عینی دارد و ما می‌توانیم با تحقیق عقلانی مشخص کنیم که آن قواعد کدامند.
15/0 –
5
ما اعمال خود را به طریقی تفسیر می‌کنیم که ما را خرسند و مسرور کند.
24/0 –
35
کمبود نیروهای مجرب و آموزش‌دیده سبب شده که روزنامه‌نگاران با تجربه و کارآمد – به طور همزمان- در چند نشریه به کار مشغول شوند و از کیفیت کار آنان کاسته شود.
27/0 –
43
اخلاق رسانه‌ای خلاهای قانون رسانه‌ها را پر می‌کند.
40/0 –
36
یک کشور دارای نظام ارتباطی توسعه‌یافته و برخوردار از شبکه‌های ارتباطی پیچیده، می‌تواند از چندین مجموعه مقررات اخلاقی حرفه‌ای در زمینه‌های مختلف با محتواهای متنوع و ضمانت اجراهای متفاوت استفاده کند.
41/0 –
44
گروه عمدهای از خبرنگاران از قانون رسانه‌های کشور درک عمیقی ندارند.
51/0 –
26
رعایت اخلاق حرفه‌ای در یک رسانه مخاطبان آن رسانه را افزایش میدهد.
55/0 –
2
هر فرهنگی تعریف خاص خود را از اخلاق دارد.
58/0 –
57
بیشتر مطبوعات ایران همچنان سرقت ادبی میکنند.
58/0 –
54
در روزنامههای امروز ایران اهانت، افترا و اتهام به طور گسترده‌ای وجود دارد.
59/0 –
18
نبودن نهاد یا نهادهای ویژه نظارت بر اجرای اصول اخلاقی از جانب خود رسانهها در هر کشور به کیفیت روزنامه‌نگاری آن لطمه می‌زند.
60/0 –
45
حقوقدانان بر این باورند که آشنایی با قواعد اخلاق رسانه‌ای باعث درک درست قانون رسانه‌ها می‌شود.
69/0 –
22
بحث اخلاق هنوز به کلاس‌های روزنامه‌نگاری ایران راه نیافته است.
84/0 –
9
روزنامه‌نگاران بسیار بیشتر از صاحبان بقیه مشاغل در معرض زیر پا گذاشتن مبانی اخلاقی قرار می‌گیرند.
89/0 –
25
هرچه اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری دقیقتر پیاده شود، تیراژ روزنامه بیشتر میشود.
97/0 –
59
دلیل این که روزنامه‌نگاران اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، نبود کد اخلاقی رسانه‌ای (دقت، صحت، توازن، بی‌طرفی، پاسخگویی و…) است.
1-
31
رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی به افزایش ضریب امنیت شغلی در مطبوعات کمک می‌کند و از لغزان‌ و ناامن بودن شغل روزنامه‌نگاری می‌کاهد.
08/10-
27
نشریات بخش خصوصی در صورت رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعات و لوازم آن، ماندگاری بیشتری دارند و از کشیده‌شدن به دادگاه و شکایت‌های مختلف و توقیف دور می‌مانند.
29/10-
8
اخلاق روزنامه‌نگاری باید بازتاب تعهدات اجتماعی باشد که نمی‌توان از زیر آنها شانه خالی و یا خودسرانه آنها را نفی کرد.
39/10-
34
عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای در تشکل‌های مطبوعاتی از دلایل توسعه‌نیافتگی و نهادینه‌نشدن این تشکل‌ها است.
73/10-
56
قانون مربوط به حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفان و صاحبان آثار ربطی به مطبوعات و روزنامه نگاری ندارد.
87/10-
39
روزنامه‌نگاران معروف شده‌اند که حاضر نیستند اشتباهات خود را بپذیرند.
2-
4
ارزشهای ما چیزی جز اظهار احساسات شخصی ما نیست.
25/20-
33
عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی یکی از دلایل اصلی توقیف مطبوعات در ایران است.
90/20-

همانگونه که قبلا توضیح داده شد، پردازش پاسخ‌های 40 پاسخدهنده (20 استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری و 20 سردبیر مطبوعات و سایتهای خبری) باعث شد تا پاسخ‌دهندگان در دو گونه طبقه‌بندی شوند. آرایه نزولی گویه‌های گونه اول، که شامل 27نفر (مشتمل بر18 سردبیر مطبوعات و سایتهای خبری و 9 استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری) بود، مورد بررسی قرار گرفت.
اکنون آرایه نزولی گویه‌های گونه دوم را که شامل 13 نفر (11 استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری و 2 سردبیر مطبوعات و سایتهای خبری) و در جدول شماره 3 ارائه شده است، توصیف میکنیم.
ج) آرایه نزولی گویه‌های گونه دوم (استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری)
ابتدا باید به این نکته توجه داشت که بافت غالب گونه دوم را استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری تشکیل میدهند (شامل 13 نفر؛ مشتمل بر 11 استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری و 2 سردبیر مطبوعات و سایتهای خبری). بنا بر این انتخابهای آنان می‌تواند بازتابانند
ه نگرشهای استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری تهران باشد. ضمن آنکه در مقایسه با گونه اول، نسبت استادان علوم ارتباطات با سردبیران به رغم تعداد کمتر آنها بسیار بیشتر است؛ به نحوی که 85 درصد پاسخدهندگان گونه دوم را استادان علوم ارتباطات تشکیل میدهند و تنها 15 درصد آنها سردبیراند. در حالی که در گونه اول 67 درصد (18 نفر) سردبیر بودهاند و 33 درصد آنها (9نفر) استادان علوم ارتباطات.
نگاه فرهنگی به توسعه
گویه (کد 19) انتخاب اول گونه دوم (استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری) با انتخاب اول گونه اول تفاوت دارد. استادان علوم ارتباطات بر همان گویهای تمرکز کرده و بیشترین رای را به آن دادهاند که توسعه را ورای مسائل اقتصادی میداند. این گویه در نظر سردبیران مطبوعات و سایتهای خبری، گونه اول (35/0 z=) را به دست آورد
و در نظر استادان علوم ارتباطات (74/1z=) این گویه در جدول کلی مورد توافق (49گویه – جدول شماره یک) قرار ندارد چرا که از جمله گویه‌های مورد اختلاف دو گونه پاسخگویان است که در جدول شماره 4 با درجه تفاوت 393/1- آمده است.
اکنون همگان به این نتیجه رسیده اند که«توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است» (74/1z=)
غیبت عالمان علوم اجتماعی و انسانی در برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور
گویه (کد20) که با (40/1z=) در رده دوم گویه‌های مورد توافق استادان علوم ارتباطات قرار گرفته است بر این نکته تاکید دارد که غیبت عالمان علوم انسانی سبب شده است تا کمتر به وجوه انسانی توسعه در ایران توجه شود.
رویکرد و نگرش حاکم بر برنامه‌های توسعه در ایران، رویکردی سخت‌افزاری است و عمده متولیان آن در بیشتر سال‌ها، مهندسان عرصه‌های فنی بوده‌اند تا عالمان علوم انسانی، اجتماعی و ارتباطی. (40/1z=)
رعایت استانداردهای حرفه‌ای
انتخاب سوم (گویه باکد 15) گونه دوم (استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری)، از نگرش قابل اعتنای (36/1z=) آنان به نقش رعایت استانداردهای حرفه‌ای در توسعه روزنامه‌نگاری خبر میدهد. امری که در نظر گروه اول هم جزو بالاترین انتخابهای آنها بود و پیش از این در تشریح جدول شماره دو در این زمینه توضیح داده شد. این گویه جزو انتخاب چهارم گویه‌های مورد توافق هر دو گروه هم هست (جدول شماره 1)
جامعه و مخاطبان رسانه‌ها، حق دارند خواستار رعایت استانداردهای عالی حرفه‌ای در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری باشند. (36/1z=)
نقش ویرانگر آمیختگی تبلیغ بازرگانی با خبر
گویه انتخابی چهارم برای گونه دوم (کد 13) این است:
«درآمیختن همیشگی و گسترده خبر با تبلیغ بازرگانی اگر به یک اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ویرانگری بر محیط‌های رسانه‌ای خواهد گذاشت.» (25/1z=)
این گویه تاکید گونه دوم را بر نقش ویرانگر تبلیغ بازرگانی با خبر به نمایش میگذارد و نشان میدهد که بین این گروه و گروه اول در این زمینه همراهی توافق ویژه وجود دارد چرا که این گویه در انتخابهای گروه اول هم با (69/1z=) از اعتبار بالایی برخوردار است. همچنانکه در جدول کلی (جدول شماره یک) در رده دوم قرار دارد.
موظف بودن رسانه به انعکاس نظر طرفی که خبری بر علیهاش منتشر میکند
گویه قابل توجه دیگری که در انتخابهای استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری مشاهده میشود، گویهای (کد 17) است که به وظیفه یک رسانه در انعکاس دیدگاه افرادی اشاره دارد که آن رسانه بر علیه آنها مطلب یاخبری را منتشر کرده است. این گویه هم در گویه‌های کلی دو گونه (جدول 1) با (43/1z=) قرار دارد.
«هرگاه رسانه‌ها موضوعی را علیه یک فرد مطرح کنند او حق دارد درباره آن توضیح دهد و مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز موظف به انعکاس آن پاسخ هستند.» (18/1z=)
نکته جالب توجه این که این گویه عینا از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشته شده است که بعد از انتخابات سال 1388 و به دنبال عدم انعکاس برخی از مطالب طرفی که مطلبی بر علیهاش مطرح شده است.
گویه بعدی هم که در جدول یک (جدول کلی مورد توافق دو گروه) در ردههای بالاتری قرار دارد و z آنها بالاتر از «1» است در زیر آورده شده است. درباره این گویه به دلیل تکرارش در بخشقبلی توضیح اضافی نمیدهیم و تنها به آوردن صرف آن اکتفا میکنیم:
گویه (کد10) «مهم است که روزنامه‌نگارها اعتماد جامعه را به دست آورند و آن را حفظ کنند.» (18/1=z) z این گویه در جدول 1 (42/1) است.
گویه (کد23) به نقش پوزش خواستن در کار یک رسانه اختصاص دارد. این گویه در جدول شماره 2 با اندکی پایینتر از عدد یک جزو گویه‌های بالای جدول است و نشان میدهد که سردبیران مطبوعات هم به آن عطف عنایت داشته و آن را مهم ارزیابی کرده بودند. همین گویه در جدول شماره یک با 05/1‌= zجزو پنجمین گویه انتخابی هر دو گروه است.
یادمان باشد پوزش خواستن و اصلاح‌کردن به مراتب حرفه‌ای‌تر و اخلاقی‌تر از پوزش نخواستن است. (14/1‌=z)
گویه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *