منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، روزنامه نگاران

انتخابهای آنان میتواند بازتاباننده نگرشهای سردبیران مطبوعات و سایتهای خبری باشد.
عدم پایبندی صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری
انتخاب گویه (کد 48) اول این گروه، یعنی گونه اول، به بیاعتنایی رسانه صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری باز میگردد:
«صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری پای بند نیست.» (73/1z=)
این انتخاب نشان میدهد که چه اجماع بالایی بین گروه اول در پایبند نبودن صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری وجود دارد. جالب توجه این که این گویه در انتخاب گروه دوم که عمده آنها را استادان علوم ارتباطات شکل میدهند، جای چندانی ندارد و z آن 47/0 است
نقش ویرانگر آمیختگی تبلیغ بازرگانی با خبر
گویه دوم (کد13) مورد توافق گروه اول به نقش ویرانگر تبلیغ بازرگانی و آمیختگی آن با کار خبر بازمیگردد.
«درآمیختن همیشگی و گسترده خبر با تبلیغ بازرگانی اگر به یک اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ویرانگری بر محیط‌های رسانه‌ای خواهد گذاشت.» (69/1z=)
اگر به یاد داشته باشید، این گویه که Z آن اختلاف اندکی با گویه اول دارد، در آرایه نزولی گویه‌های مورد توافق کل گویه‌ها (جدول 1) در رده نخست قرار داشت با (47/1z=). همین گویه در گروه دوم (جدول شماره 3) هم از رتبه بالایی برخوردار و جزو انتخاب چهارم گروه دوم است با (25/1z=)
و نشان میدهد که استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم با این گویه توافق دارند.
موظف بودن رسانه به انعکاس نظر طرفی که خبری بر علیهاش منتشر میکند
گویه سوم (کد17) بر چگونگی انعکاس اخبار فرد (حقیقی یاحقوقی) ی میپردازد که یک رسانه مطلب یاخبری را بر علیه او منتشر کرده و اکنون و به لحاظ اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری موظف به انعکاس نظر آنهاست تا بیطرفی خود را اثبات کند.
«هرگاه رسانه‌ها موضوعی را علیه یک فرد مطرح کنند او حق دارد درباره آن توضیح دهد و مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز موظف به انعکاس آن پاسخ هستند.» (68/1z=)
این گویه در جدول 1 (آرایه کلی دو گروه) با (43/1z=) و در جدول 3 که به گروه دوم اختصاص دارد با (18/1z=) از رتبه توافقی بالایی حکایت میکند و نشان میدهد چه سردبیران مطبوعات و چه استادان ارتباطات در این زمینه تقریبا اجماع نظر دارند. گویه یاد شده از جمله یکی از چهار بستر اصلی اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری است که به گفته دکتر معتمدندر تمامی مرامنامههای اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری بر آن تاکید شده و یکی از چهار رکن اصلی به شمار می‌رود که بر آن تاکید شده که«در تمام مواردی که ممکن است انتشار مطلب یا چیزی از طریق مطبوعات و یا رادیو و تلویزیون، به حیثیت افراد لطمه وارد آورد باید حق تصحیح یا حق پاسخ برای آنان محفوظ بماند. به بیان دیگر، هرگاه رسانه‌ها موضوعی را علیه یک فرد مطرح کنند او حق دارد که درباره آن توضیح دهد و مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز موظف به انعکاس آن پاسخ هستند.»
اهمیت اعتماد جامعه به یک رسانه
همچنان که پیشتر اشاره شد، اعتماد افکار عمومی‌و جامعه به یک رسانه نقشی مهم در ارتقای کاری و حرفه‌ای آن دارد. گویه چهارم (کد10) گروه اول به چنین نکتهای اختصاص دارد.
«مهم است که روزنامه‌نگارها اعتماد جامعه را به دست آورند و آن را حفظ کنند.» (66/1z=)
این گویه در انتخاب کلی که در جدول شماره 1 آمده است، با (42/1z=) در رده سوم قرار داشت و در انتخاب گروه دوم هم با (18/1z=) و مشابه Zگویه قبلی همین گروه (جدول 3) در رده ششم قرار دارد.
حق جامعه برای رعایت استانداردهای حرفه‌ای توسط رسانهها
اکنون به پنجمین گویه (کد15) مورد توجه در گونه اول می‌پردازیم که این گویه بوده است:
جامعه و مخاطبان رسانه‌ها، حق دارند خواستار رعایت استانداردهای عالی حرفه‌ای در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری باشند. (19/1z=) این گویه در جدول شماره یک که به انتخاب کلی دو گروه اختصاص دارد با (28/1z=) در رده چهارم قرار دارد و در انتخاب گروه دوم (جدول 3) با (36/1z=) در رده سوم قرار دارد و نشان میدهد که استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری هم در این زمینه تقریبا با گروه اول همعقیده هستند.
ترد رسانه‌ای که اشتباه خود را اصلاح نکند
اما بررسی انتخاب‌های دیگری از گونه اول هم حاکی از نکات مورد تاکید آنهاست:
«رسانه‌ای که اشتباه خود را اصلاح نکند و پوزش نخواهد، مردود است.» (02/1z=) در این گویه (کد24) بر تصحیح اشتباهات رسانه‌ای تاکید شده است و بر همین اساس سردبیران مطبوعات که عمده پاسخدهندگان گروه اول (دو برابر استادان ارتباطات) را تشکیل میدهند بر این نکته تاکید دارند که هر رسانه‌ای باید اشتباهات خود را در کمترین فرصت ممکن تصحیح کند.
بی‌ارتباطی توقیف مطبوعات با رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی
بررسی انتخاب‌های دیگری از گونه اول هم حاکی از نکات مورد تاکید سردبیران مطبوعات و سایتهای خبری است:
عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی یکی از دلایل اصلی توقیف مطبوعات در ایران است. (30/2- z=)
گونه اول (با حاکمیت و سیطره سردبیران مطبوعات و سایتهای خبری) به شدت با گویه فوق (کد 33) مخالفت ورزیده (باz نزدیک به 3-) و با ارسال آن به انتهای لیست انتخابهای خود بر این نکته تاکید ورزیدهاند که دلیل اصلی توقیف مطبوعات چیز دیگری است و نه عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری. سایر یافتههای مربوط به گونه اول هم بارزترین جنبههای نگرشی آنان را به نمایش میگذارد:
ارزشها با احساسات تفاوت دارد (کد4)
ارزشهای ما چ
یزی جز اظهار احساسات شخصی ما نیست. (25/2- z=)
مخالفت با عدم پذیرش اشتباه توسط روزنامه‌نگاران (کد39)
روزنامه‌نگاران معروف شده‌اند که حاضر نیستند اشتباهات خود را بپذیرند. (2- z=)
قانون حمایت از حقوق مادی ومعنوی مولفان و صاحبان آثار (کد56)
قانون مربوط به حمایت از حقوق مادی و معنوی مولفان و صاحبان آثار ربطی به مطبوعات و روزنامه نگاری ندارد. (87/1- z=)
چگونگی ربط اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری با توسعه آن (کد34)
عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای در تشکل‌های مطبوعاتی از دلایل توسعه‌نیافتگی و نهادینه‌نشدن این تشکل‌ها است. (73/1- z=)
اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری بازتاب تعهدات اجتماعی نیست. (کد8)
سردبیران مطبوعات و سایتهای خبری با دادن نمره منفی به این گویه نشان داده اند که چندان ارتباطی میان تعهدات اجتماعی با اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری قایل نیستند.
اخلاق روزنامه‌نگاری باید بازتاب تعهدات اجتماعی باشد که نمی‌توان از زیر آنها شانه خالی و یا خودسرانه آنها را نفی کرد. (39/1- z=)
گویه‌های دیگری که بالای 1- است هم نشان دهنده بیشترین میزان مخالفت گروه اول با آن است که در زیر می‌آید که به ترتیب با کدهای 27، 31 و 59 در انتهای جدول شماره 2 قرار گرفتهاند:
«نشریات بخش خصوصی در صورت رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعات و لوازم آن، ماندگاری بیشتری دارند و از کشیده‌شدن به دادگاه و شکایت‌های مختلف و توقیف دور می‌مانند.» (29/1- z=)
«رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی به افزایش ضریب امنیت شغلی در مطبوعات کمک می‌کند و از لغزان‌ و ناامن بودن شغل روزنامه‌نگاری می‌کاهد.» (08/1- =z)
دلیل این که روزنامه‌نگاران اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، نبود کد اخلاقی رسانه‌ای (دقت، صحت، توازن، بی‌طرفی، پاسخگویی و…) است. (1- =z)
در جدول شماره دو آرایه نزولی پاسخدهندگان گونه اول که شامل 18 سردبیر مطبوعات وسایتهای خبری و 9 استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری آمده است که مشاهده می‌شود.

جدول 2- آرایه نزولی پاسخهای پاسخگویان گونه اول (27 نفر) به تمامی گویه‌ها به‌وسیله نرم‌افزار کوانل
کد
گویه‌ها
میانگین نمره‌های z
48
صدا و سیما به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری پای بند نیست.
73/1
13
درآمیختن همیشگی و گسترده خبر با تبلیغ بازرگانی اگر به یک اخلاق و روند ثابت مبدل شود آثار ویرانگری بر محیط‌های رسانه‌ای خواهد گذاشت.
69/1
17
هرگاه رسانه‌ها موضوعی را علیه یک فرد مطرح کنند او حق دارد درباره آن توضیح دهد و مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز موظف به انعکاس آن پاسخ هستند.
68/1
10
مهم است که روزنامه‌نگارها اعتماد جامعه را به دست آورند و آن را حفظ کنند..
66/1
15
جامعه و مخاطبان رسانه‌ها، حق دارند خواستار رعایت استانداردهای عالی حرفه‌ای در فعالیت‌های روزنامه‌نگاری باشند.
19/1
24
رسانه‌ای که اشتباه خود را اصلاح نکند و پوزش نخواهد، مردود است.
02/1
1
اخلاق را نباید وسیله دانست، اخلاق خود هدف است.
98/0
14
رسانه‌ها با پذیرش و ایفای تعهدات مورد نظر (رعایت استانداردهای حرفه‌ای خبری، مانند حقیقت، صحت، عینیت و توازن)، باید به خودانضباطی حرفه‌ای خویش در چارچوب قوانین و نهادهای موجود بپردازند.
97/0
16
روزنامه‌نگاران و همکاران حرفه‌ای رسانه‌ها، باید در برابر جامعه، پاسخگو باشند.
97/0
23
بحث اخلاق هنوز به کلاس‌های روزنامه‌نگاری ایران راه نیافته است.
96/0
53
تلاش ناکافی برای دقت در منابع (مستندسازی گزارش‌ها، استفاده از منابع دست دوم و حتی عدم دقت در نقل آمار)، باعث شده که بخشی از مطالب روزنامه‌ها قابل استناد نباشد.
93/0
47
خبرنگار پایبند به موارد و قواعد قانونی و حرفه‌ای نیازمند وجدان و اخلاقی درونی است که او را راهنمایی کند و از او پاسخ بخواهد که آنچه می‌نویسد، درست است یا خیر.
91/0
60
استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگار به این معنا نیست که روزنامه‌نگار تمایل سیاسی ندارد.
86/0
32
هم اکنون دسترسی به اطلاعات در بسیاری از مراکز به طور تبعیض‌آمیزی صورت می‌پذیرد: برخی کاملا از اطلاعات برخوردارند و برخی محروم.
82/0
51
روزنامه‌ها اخبار مقام‌های کشوری را بر اساس سلسله مقامات مملکتی آنها چاپ می‌کنند و نه ارزش خبری آن.
77/0
40
مخاطبان به موسسات خبری و رسانه‌ای که اشتباهات خود را پذیرفته و آنها را تصحیح می‌کنند بیشتر اعتماد دارند تا آن‌هایی که خود را از هر گونه خطا مصون می‌دانند.
76/0
49
انتشار بدون اجازه آثار ادبی و هنری دیگران در صدا و سیما امری طبیعی است.
66/0
46
پایبندی رسانه ملی به اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری به توسعه آن کمک میکند.
65/0
30
پاسخگوبودن به مخاطبان به این معنا است که شما باید بتوانید در مورد تصمیمات سردبیری که اتخاذ می‌کنید پاسخگو باشید. و این کار را باید به شیوه‌ای انجام دهید که حتی آن بخش از مخاطبان که با تصمیم شما مخالف هستند، ببینند شما دلایل درستی برای اتخاذ آن تصمیم داشتید.
63/0
7
اصول اخلاق حرفه‌ای رسانهها با حقوق و قوانین رسانه کاملاً تفاوت دارند.
62/0
11
بیشتر موارد اخلاق رسانه‌ای شامل رخدادها و تصمیم‌هایی می‌شود که در آنها دو یا چند ارزش اخلاقی در برابر هم قرار می‌گیرندو کنشگر رسانه‌ای باید در تصمیمی‌خاص و بر اساس یک الگوی منطقی و عقلانی، به یکی از آن ارزشها اولویت بدهد.
50/0
12
روزنامه‌نگاران دریافتند که تنها اتکای به آزادی بیان برای انجام صحیح کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری کافی نیست مسئولیت آنها (رعایت اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری) نیز باید طرف توجه قرار بگیرد.
47/0
38
رسانه‌ای که در آن مرامنامههای اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی تدوین و اجرا شود، از نظام رنگینگ بالاتری برخوردار و در نتیجه توسعهیافته‌تر است.
44/0
42
رعایت اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی می‌تواند به جلب اعتماد میان مدیران مطبوعات و روزنامه‌نگاران بینجامد.
38/0
6
معیاری از خوب و بد وجود دارد که مستقل از مشیت الهی است.
37/0
19
اکنون همگان به این نتیجه رسیده اند که«توسعه چیزی بیش از نوسازی و رشد اقتصادی است»
35/0
21
در ایران اقدامی‌جدی و مؤثر در تصویب و اجرای مقررات اخلاقی حرفه روزنامه‌نگاری، انجام نگرفته است.
33/0
52
نگاه کردن به همه چیز از دریچه سیاست، روزنامه‌ها را «سیاست‌زده» کرده است.
27/0
37
وجود نظامنامه اخلاق حرفه‌ای در سه سطح رابطه دولت با مطبوعات و روزنامه‌نگاران، رابطه روزنامه‌داران (کارفرماها) با روزنامه نگاران، و رابطه

Author: mitra6--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *