مقایسه میانگین‌ها

(گرم)
۱۰۰ × = درصد وزن اندام
وزن زنده (گرم)

چربی جدا شده از سنگدان و همچنین چربی اطراف مقعد به طور دقیق تخلیه و توزین شد. پس از تقسیم وزن چربی به وزن بدن و ضرب آن در عدد ۱۰۰، درصد چربی حفره بطنی محاسبه شد.

وزن چربی حفره بطنی (گرم)
۱۰۰× = درصد چربی حفره بین بطنی
وزن زنده (گرم)
۳-۶-۲- پارامترهای خونی

آزمایش‌‌های خون شناسی شامل سه دسته آزمایش بود:
الف-آزمایش سلولهای خونی CBC: در این آزمایش شمارش گلبول‌های سفید،گلبول‌های قرمز، هماتوکریت و درصد هموگلوبین مشخص می‌شود. برای انجام این آزمایش، خون در لوله‌های آزمایشی که حاوی ماده EDTA، ریخته شد. بعد از خونگیری، نمونه‌های خونی به فریزر منتقل شدند. برای انجام این آزمایش از دستگاه سل کانتر۲۸ استفاده شد.
ب- شمارش انواع گلبول‌های سفید CDC29: در این آزمایش نمونه‌های خون بر روی لام ریخته، خشک و فیکس شدند و جهت تعیین درصد انواع گلبول‌های سفید شامل نوتروفیل، لنفوسیت و ائوزینوفیل توسط میکروسکوپ به آزمایشگاه منتقل شدند.
ج-آزمایش‌های بیوشیمیایی خون: با توجه به اهداف آزمایش حاضر غلظت تری‌گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین‌های با دانسیته بالا HDL))، لیپوپروتئین‌های با دانسیته پائین LDL))، مجموع پروتئین و گلوکز خون مشخص شد. پس از انتقال نمونه‌های خون به آزمایشگاه به غیر از نمونه گلوکز خون، بقیه نمونهها برای چند ساعت در فضای آزمایشگاه نگهداری شد تا خون لخته شود و بتوان از آن سرم تهیه کرد. برای تهیه سرم، لولههای حاوی خون لخته شده سانتریفوژ شدند و برای مدت ۱۰ دقیقه و با سرعت۱۵۰۰ دور در دقیقه تحت نیروی گریز از مرکز قرار گرفتند. پس از خروج نمونهها از دستگاه سانتریفیوژ، با استفاده از یک سمپلر سرم نمونهها جمع آوری و به میکروتیوبهایی که از قبل شماره بندی شده بودند، انتقال یافت. این نکته مورد توجه بود که برای جلوگیری از مخلوط شدن جزئی سرمهای مختلف، برای هر نمونه سمپلر تعویض گردد. سرمها درون یخچال قرار گرفت تا در زمان مناسب برای هر آزمایش مورد استفاده قرار گیرند. برای انجام این آزمایش‌ها از دستگاهی به نام فتومتر۳۰ (Auto Analyzer ) استفاده شد.

۳-۶-۲-۱- روش اندازه‌گیری کلسترول سرم

کلسترول جزء اصلی ساختمان غشاهای سلولی و پیش‌سازی برای هورمون‌های استروئیدی و اسیدهای صفراوی است. کلسترول در سلول‌های بدن سنتز و از طریق مواد غذایی نیز جذب بدن می‌شود.کلسترول در پلاسما توسط لیپوپروتئین‌ها که مجموعه‌ای از لیپیدها و آپولیپوپروتئین‌ها هستند حمل می‌شود.کلسترول موجود در نمونه‌های سرم با استفاده از روش آنزیمی و با کیت تجاری تعیین شد. برای این منظور مقدار ۱۰ میکرولیتر از هر سرم توسط سمپلر به داخل لوله‌های آزمایش منتقل شد از کیت معرف تجاری کلسترول به هر نمونه به مقدار یکسان و معین (۱۰۰۰ میکرولیتر) اضافه شد و توسط تایمر، مدت زمان ۲۰ دقیقه، که توسط کارخانه سازنده کیت توصیه شده بود، سرم و محلول معرف آزمون با یکدیگر مخلوط شد. در یک لوله جدا که بعنوان استاندارد بود بطور همزمان به اندازه سرم‌های موجود در دیگر لوله ها (۱۰ میکرولیتر) نمونه استاندارد (تهیه شده از همان کارخانه) اضافه و در انتها به آن معرف اضافه شد. دستگاه فتومتر در طول موج معین مشخص شده توسط کارخانه سازنده کیت (۵۴۶ نانومتر) قرار گرفت. در لوله آزمایش دیگر جهت کالیبره کردن و کنترل دستگاه، محلول بلانک تهیه شد بدین ترتیب به جای نمونه سرم‌ها از آب مقطر استفاده شد. پس از سپری شدن زمان معین، ابتدا بلانک داخل دستگاه فتومتر قرار گرفت و چند بار توسط دستگاه مورد بازخوانی قرار گرفت و زمانی که عدد حاصله اعداد یکسانی را نشان داد آن عدد بعنوان نمودار پایه مورد استفاده قرار گرفت. سپس نمونه به ترتیب شماره داخل دستگاه قرار گرفته و میزان کلسترول آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت محلول نمونه استاندارد در دستگاه قرار گرفت. برای محاسبه مقدار کلسترول از فرمول زیر استفاده شد:

جذب نوری نمونه (نانومتر)
غلظت کلسترول استاندارد (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) × = غلظت کلسترول نمونه جذب نوری استاندارد (نانومتر) (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)

برای تبدیل میلی گرم در دسی لیتر نمونه به میلی مول در دسی لیتر از فرمول زیر استفاده شد:

۰۲۵۸۶/۰ × (میلی گرم در دسی لیتر) کلسترول = مقدار کلسترول نمونه (میلی مول در دسی لیتر)
شایان ذکر است که پس از مخلوط کردن تمام نمونه‌ها و طی شدن زمان مربوطه، جذب نوری تمام نمونه‌ها و استاندارد در برابر محلول بلانک در طی ماکزیمم یک ساعت‌ توسط دستگاه فتومتر مورد ارزیابی قرار گرفت.

۳-۶-۲-۲- اندازه‌گیری مقدار تری‌گلیسرید سرم

روش اندازه‌گیری تری‌گلیسرید در پلاسما کاملاً مشابه کلسترول می‌باشد. مقدار سرم، معرف، استاندارد و طول موج نوری نیز مانند کلسترول می‌باشد با این تفاوت که از کیت‌های مربوط به تری‌گلیسرید استفاده می‌شد. با اینکه پایداری تری‌گلیسریدها در نمونه‌ها در دمای اتاق تا ۷ روز می‌باشد، اما پس از مخلوط شدن نمونه‌ها با معرف باید جذب نوری آنها در طی مدت یک ساعت اندا
زه‌گیری شود. مقدار تری‌گلیسرید نمونه ها توسط فرمول مشابه کلسترول و به صو رت زیر اندازه‌گیری شد.

جذب نوری نمونه (نانومتر)
مقدار تری گلیسرید در استاندارد × = غلظت تری‌گلیسرید نمونه (میلی گرم جذب نوری استاندارد (نانومتر) (میلی گرم در دسی لیتر)

و برای تبدیل میلیگرم در دسیلیتر نمونه به میلی مول در دسی لیتر از فرمول زیر استفاده می‌شود:

۰۱۱۲۶/۰ × (میلی گرم در دسی لیتر ) تری گلیسرید = مقدار تری گلیسرید نمونه
(میلی مول در دسی لیتر)

۳-۶-۲-۳- اندازه‌گیری مقدار لیپو پروتئین با دانسیته بالا ( HDL) و پائین LDL)) سرم

این آزمایش با استفاده از کیت HDL رسوبی انجام گرفت. ابتدا ۵۰۰ میکرولیتر از محلول رسوب دهنده به درون میکروتیوب‌های شماره‌دار برای هر تیمار ریخته و سپس ۲۰۰ میکرولیتر از نمونه به آن اضافه شد و پس از مخلوط شدن به مدت ۱۰ دقیقه در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد قرار گرفتند و سپس به مدت ۲ دقیقه با ۱۰ هزار دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. پس از سانتریفیوژ از محلول فوقانی به مقدار ۱۰۰ میکرولیتر به درون لوله آزمایشی که حاوی ۱۰۰۰ میکرولیتر معرف بودند ریخته شد و پس از ۲۰ دقیقه جذب نوری نمونه‌ها در برابر بلانک توسط دستگاه قرائت شد و اعداد بدست آمده یادداشت شد. مقدار HDL از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

غلظت HDL استاندارد × جذب نوری نمونه (نانومتر) = مقدار HDL نمونه (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)

مقدار LDL از طریق فرمول زیر محاسبه شد:

غلظت تری‌گلیسرید (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
+ (HDL) – کلسترول = مقدار LDL نمونه (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)
۵

۳-۶-۲-۴- اندازه‌گیری پروتئین کل سرم

بعد از جداسازی سرم از نمونه‌های خون، مقدار ۲۰۰۰ میکرولیتر معرف به درون لوله‌های آزمایشی ریخته شد و سپس ۵۰ میکرولیتر از سرم خون نمونه‌ها و استاندارد و آب مقطر جهت نمونه بلانک به لوله‌های آزمایشی اضافه شد. پس از مخلوط کردن، نمونه‌ها در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵دقیقه انکوبه شدند و سپس جذب نوری آن‌ها در ۵۴۰ نانومتر توسط دستگاه اسپکتوفتومتر ارزیابی شد. با توجه به این که ثبات رنگ ایجاد شده توسط معرف ۶۰ دقیقه می‌باشد، کل نمونهها در محدوده این مدت زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

جذب نوری نمونه (نانومتر)
غلظت پروتئین استاندارد (گرم در دسی‌لیتر) × = غلظت کل پروتئین نمونه (گرم جذب نوری استاندارد (نانومتر) در دسی‌لیتر)

۳-۶-۲-۵- اندازه‌گیری مقدار گلوکز سرم

برای تعیین گلوکز خون نمونه‌ها، مقدار ۱۰ میکرولیتر از هر نمونه سرم و استاندارد درون لوله آزمایش قرار گرفت و سپس به هر کدام مقدار ۱۰۰۰ میکرولیتر از معرف اضافه شد. در لوله بلانک مقدار ۱۰ میکرولیتر آب مقطر و ۱۰۰۰ میکرولیتر معرف مخلوط شد. پس از گذشت ۱۰ دقیقه (مطابق توصیه کارخانه سازنده کیت) از مخلوط شدن نمونه‌ها و معرف در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد، ابتدا دستگاه با نمونه بلانک صفر شد و سپس نمونه ها به ترتیب توسط اسپکتوفتومتر در طول موج ۵۴۶ نانومتر قرائت شدند و در نهایت استاندارد هم به دستگاه معرفی شد. برای محاسبه مقدار گلوکز سرم خون از فرمول زیر استفاده شد:

جذب نوری نمونه (نانومتر)
غلظت گلوکز استاندارد (میلی‌گرم در دسی‌لیتر) × = غلظت گلوکز نمونه جذب جذب نوری استاندارد (نانومتر) (میلی‌گرم در دسی‌لیتر)

۳-۷- طرح آماری و تجزیه واریانس داده‌ها

این طرح با استفاده از جوجه خروس‌های گوشتی سویه راس ۳۰۸ به مدت ۶ هفته انجام شد. در این آزمایش از ۱۹۲جوجه یک روزه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. طرح آزمایشی شامل۶ تیمار و ۴ تکرار دارای ۸ قطعه جوجه برای هر تکرار بود.
تجزیه آماری داده‌ها توسط نرم افزار SAS (2001 ) و با استفاده از رویه GLM انجام شد. مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن ودر سطح ۵ درصد انجام شد.

مدل آماری در طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت زیر است:
Yij = µ + Ti +Rj + eij
Yij= صفت اندازه‌گیری شده (مشاهده مربوط به تیمار iام در بلوک jام)
µ= میانگین کل (مشاهدات)
Ti = اثر تیمارiام
Rj= اثر بلوکjام
eij = اشتباه آزمایشی

دادههای ثبت شده برای بیوشیمی خون و سلول‌های خونی براساس فرمول زیر، رویه Mixed و در قالب اندازه‌گیری‌های تکرار شده ( Repeated Measures) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

ij + Rk + (T*R)ik+BRjk + eijk Yijk= µ + Ti +Bj + e

Yijk= مربوط به تیمارi ام از بلوک j امدر دوره k
µ = میانگین کل
Ti= اثر تیمار iام
Bj = اثر بلوکj ام
eij= اشتباه‌آزمایش اصلی
RK= اثر دوره Kام
(T*R)ik= اثر متقابل تیمار و دوره
BRjk=اثر متقابل بلوک و دوره
= اشتباه فرعی eijk

فصل چهارم

نتایج و بحث

۴-۱- اثر تیمارهای آزمایشی بر پارامترهای عملکردی

۴-۱-۱- خوراک مصرفی (جوجه / گرم خوراک مصرفی)

نتایج حاصل
از مقایسه گروهی تیمارهای آزمایشی در جدول ۴-۱ و تاثیر جیره‌های آزمایشی در دورههای مختلف پرورش بر میانگین مصرف خوراک در جدول ۴-۲ آورده شده است. همانطور که در جدول ۴- ۲ مشاهده میشود جیره‌های آزمایشی در دوره آغازین (۱۰-۱ روزگی) پرورش تأثیر معنیداری بر میزان خوراک مصرفی نداشتند (۰۵/۰P). اما از لحاظ عددی در دوره آغازین بیشترین خوراک مصرفی را تیمار سین‌بیوتیک و کمترین خوراک مصرفی را تیمار شاهد به خود اختصاص داد. نتایج این تحقیق با مطالعات جانگ و همکاران (۲۰۰۷) مطابقت داشت، بطوری که این پژوهشگران اثر مخلوطی از روغن‌های فرار حاوی تیمول و کارواکرول را در دو سطح ۲۵ و۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم جیره بر مصرف خوراک مورد بررسی قرار دادند و تأثیر معنی داری در دوره‌پرورش (۱۰-۱ روزگی ) مشاهده نکردند[۱۰۳].
در دوره رشد (۲۸-۱۱ روزگی) از نظر آماری بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری مشاهده شد (۰۵/۰‌P). بین تیمارهای دریافت کننده سین بیوتیک و سطوح مختلف آویشن و گل گاوزبان تفاوت معنی دار نبود (۰۵/۰ P). بیشترین خوراک مصرفی در این دوره مربوط به تیمار شاهد بود که با همهی تیمارها تفاوت معنیداری داشت (۰۵/۰‌P). کمترین میزان خوراک مصرفی در این دوره مربوط به تیمار حاوی ۵/۰ درصد آویشن بودکه فقط با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری داشت (۰۵/۰‌P). در بین تیمارهای دریافتکننده مواد افزودنی بیشترین خوراک مصرفی مربوط به تیمار حاوی ۷۵/۰ درصد آویشن بود که با سایر تیمارهای دریافت کننده مواد افزودنی تفاوت معنی‌داری نداشت (۰۵/۰‌P). به نظر میرسد مواد افزودنی استفاده شده در این آزمایش از طریق بهبود استفاده از مواد غذایی و در دسترس قرار دادن هر چه بهتر و استفاده بهینه از این مواد موجب بهره‌وری مناسبتر جوجهها از خوراک مصرفی شدند [۷۳]. تحقیقات مختلف نشان داد که تیمول و کارواکرول موجود در اسانس آویشن دارای خواص ضد میکروبی و ضد باکتریای است. بنابراین در روده جوجه‌های گوشتی موجب حذف عوامل پاتوژن و بیماریزا می‌شود و مقدار مواد مغذی بیشتری توسط

Author: mitra4--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *