مفهوم نظری واژه ی کیفیت

جعفری(1379) بیان می‌کند که کیفیت[1] مفهوم وسیعی دارد که تمام بخش­های سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن افزایش کارایی کل مجموعه است به نحوی که مانع پدید آمدن عوامل مخل کیفیت شود. هدف نهایی آن مطابقت کامل با مشخصات مورد نیاز مشتری، با حداقل هزینه برای سازمان است که منجر به افزایش قابلیت رقابت می­شود. کرازبی در دهه 1980 اعلام می­کند که کیفیت یعنی آنچه که موافقت شد به درستی انجام شود و یا همخوانی با مشخصات داشته باشد. اشکال این تعریف در این است که ممکن است مشخصات مد نظر، مطابق میل و سلیقه مشتری نباشد. (6). به صورت کلی کیفیت عبارت است از انطباق با مشخصات (لویت، 1979)، انطباق با نیازمندی­ها (کرازبی، 1979)، شایستگی جهت استفاده (ژوران وبینگام)، ارزش (فیگنبام، 1951)، پرهیز از ضرر (تاگوچی، 1979)، برآوردن و یا فراتر رفتن از انتظارات مشتریان (پاراسورامان و همکاران، 1985). در بیانی دیگر کزازی و دهقانی(1382) به نقل از جورف جوزان(1996) کیفیت را مناسب بودن برای استفاده و کاربرد و یا مناسب برای بازرگان، خریدار تعمیراتی، مونتاژگر و… و مصرف­کننده نهایی می­دانند و در اینجا مشتری، مناسب بودن را تعیین و توصیف می­کند. (19)

رویکردهای نوین در تأمین کیفیت کالا یا خدمت هدفی واحد را دنبال می­نماید که همانا حصول اطمینان در سازگاری کالا یا خدمت با نیازهای مشتریان است (اعم از مشتریان درونی مانند افراد در قسمت­های مختلف تولیدی در درون شرکت و یا مشتریان بیرونی مانند خریداران خارج از شرکت (24).

سازمان­هایی که از کیفیت به عنوان استراتژی تجاری استفاده می­کنند و از برنامه­های بهبود کیفیت موثری نیز برخوردار هستند بازده مالی خوبی را تجربه می­نمایند. برنامه­های بهبود کیفیت مناسب و موثر باعث افزایش نفوذ در بازار، ارتقای بهره­وری و کاهش هزینه­های کلی ساخت و خدمات می­گردد. بنابراین شرکت­هایی که از یک چنین برنامه­هایی برخوردار هستند می­توانند برتری خوبی نسبت به رقبای خود داشته باشند. (19)

رهنورد(1382) به نقل از اسکارناتی[9] (1996) تعریفی درباره کیفیت به صورت زیر ارائه می­کند:

کیفیت، انجام درست کارهای درست است. با تأمل در این تعریف و در نظر داشتن اینکه کارآیی عبارتست از انجام درست کارها و اثربخشی یعنی انجام کارهای درست، و اینکه بهره وری یعنی کارآیی به اضافه اثربخشی؛ می­توان نتیجه گرفت که کیفیت یعنی بهره وری(10).

[1] . Quality

. levit

. Kerazbi

. Juran & Bingham

. Fiegenbaum

. Taguchi

. Parasoraman

. Joref Jozan

[9] . Scarnathy